Kadra

Urlop wypoczynkowy. Jakie są zasady jego udzielania nauczycielom i pracownikom kodeksowym?

Sezon urlopowy zbliża się wielkimi krokami. Warto zatem przyjrzeć się bliżej zasadom udzielania urlopu, a także niezbędnej dokumentacji urlopowej.

Nauczycielom zatrudnionym w placówkach, w których nie obowiązują ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, a zatem rozliczany jest on na zasadach określonych przepisami prawa pracy. Dodatkowo wymiar urlopu wypoczynkowego w tym przypadku jest wyższy, niż przewiduje Kodeks pracy i nie zależy od stażu pracy.

Zasady udzielania urlopu

1.Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Edukacji oraz Państwowej Inspekcji Pracy zasada ta odnosi się także nauczycieli placówek nieferyjnych.

Zatem nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć przysługuje 35 dni urlopu rocznie. Po przeliczeniu na godziny daje to 280 godzin (35 dni × 8 godzin). Z puli urlopowej należy jednak odliczać po 8 godzin za każdy dzień urlopu.

2.W przypadku nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego nauczyciela, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Proporcjonalność wymiaru urlopu należy ustalać z wymiaru 35 dni urlopu, jeżeli nauczyciel jest zatrudniony przez cały rok kalendarzowy. Jeśli zatrudnienie nie obejmuje pełnego roku kalendarzowego, należy ustalić również proporcjonalność do okresu zatrudnienia.

3.Zgodnie z zapisami Karty Nauczyciela, w placówkach nieferyjnych urlopy są udzielane zgodnie z planem urlopów. Wymusza to zastosowanie przepisów Kodeksu pracy. Idąc za nimi, plan urlopów ustala pracodawca, po analizie złożonych przez pracowników wniosków urlopowych. Przy czym plan to ten musi zapewnić normalny tok pracy.

Warto pamiętać, że jako dyrektorzy nie jesteśmy związani wnioskami pracowników w sytuacji, gdy utrudnią one z zapewnienie normalnego toku pracy. Jako pracodawcy możemy uzasadniać swoją odmowę przyjęcia propozycji urlopowych pracowników na przykład, iż co do zasady udzielimy im urlopów wypoczynkowych jednocześnie, np. w lipcu czy sierpniu, ze względu na dyżury wakacyjne.

Do udzielania urlopu stosuje się ogólne reguły, zatem w tym także te, które stanowią, iż wniosek urlopowy składany przez pracownika jest brany przez pracodawcę pod uwagę, ale nie jest dla niego wiążący. Tzn., że możemy go uwzględniać wtedy, kiedy nie zaburza on normalnego toku pracy naszej placówki oraz że urlop nauczyciela jest podyktowany potrzebami placówki.

4.Pracownik ma prawo zaplanować cały swój urlop wypoczynkowy w jednym nieprzerwanym ciągu. Jako Dyrektorzy nie może zakaz nauczycielowi wykorzystania urlopu w ten sposób, jednakże możemy się nie zgodzić na wybrany przez nauczyciela termin.

Urlop wypoczynkowy pracowników kodeskowych

1.W zależności od tzw. urlopowego stażu pracy, czyli mniej niż 10 lat lub więcej niż 10 lat - pracownik ma prawo do 20 lub 26 dni w skali roku kalendarzowego.

Do okresu pracy, od którego zależy liczba dni urlopu, wlicza się także, okresy nauki:

a) Zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata b) Średnia szkoła zawodowa- przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat c) Średnia szkoła ogólnokształcąca - 4 lata d) Szkoła policealna - 6 lat e) Szkoła wyższa - 8 lat

Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy liczba dni urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, zależnie od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, wziąwszy za podstawę odpowiednio 20 lub 26 dni. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia

2.Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, czyli wyłącznie w dni robocze dla pracownika. Jednakże nie możemy przyjąć, iż jeden dzień nieobecności będzie odpowiadał jednemu dniu urlopowemu. Udziela się go bowiem w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Co do zasady, w takim przypadku za każdy dzień urlopu z godzinowej puli urlopowej odejmujemy taką liczbę godzin wypoczynku, jaką w danym dniu miał pracownik do przepracowania.

3.Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy w roku kalendarzowym, w którym nabył do niego prawo. Gdy jednak tak się nie stanie, niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok kalendarzowy. W takim przypadku musimy udzielić naszemu pracowników urlopu zaległego do 30 września następnego roku.

Zakres dokumentacji urlopowej

Nowe rozporządzenie w zakresie dokumentacji pracowniczej wymienia dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego. Jednakże przepisy nie precyzują, o jakie konkretnie dokumenty chodzi. Mimo tego, ustalenie zakresu dokumentów urlopowych pracownika jest istotne w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.

Wobec powyższego, powinniśmy pamiętać o gromadzeniu takich dokumentów m.in. jak:

a) plan urlopów, b) wnioski urlopowe, c) karty urlopowe, d) wnioski o przesunięcie urlopu, e) odwołanie z urlopu, f) zobowiązanie do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego do upływu ustawowego terminu, g) zobowiązanie do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, h) wniosek o udzielenie urlopu na żądanie zgłoszony telefonicznie i) informacji o przysługującym ekwiwalencie za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (nieobowiązkowa, choć praktykowana w niektórych zakładach pracy), j) polecenie dotyczące odwołania z urlopu wypoczynkowego.

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
18
-
06
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu