Zarządzanie przedszkolem

Rekrutacja do przedszkoli - powołanie komisji rekrutacyjnej

Do zadań Dyrektora Przedszkola w styczniu należy Powołanie Komisji Rekrutacyjnej, która będzie przeprowadzać postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na nowy rok szkolny. Z artykułu dowiesz się jak i kiedy powołać komisję rekrutacyjną, kto wchodzi w skład komisji oraz jakie są jej zadania.

Ustawowo nie jest określony dokładny termin powołania komisji, należy to zrobić do końca stycznia.

Powołanie Komisji rekrutacyjnej musi odbyć się przez Zarządzenie Dyrektora Przedszkola.

Wzór takiego zarządzenia możesz pobrać poniżej.

Zarządzenie Dyrektora Przedszkola (pobierz DOCx lub PDF)

Kto może wejść w skład komisji?

W składzie komisji rekrutacyjnej musi być co najmniej trzech nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu lub szkole podstawowej prowadzonych przez ten sam organ prowadzący.

Jeżeli w przedszkolu nie ma zatrudnionych 3 nauczycieli to skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli organu prowadzącego.

W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:

 • dyrektor Przedszkola, jak również osoba, która ma upoważnienie od organu prowadzącego do wykonywania czynności, w nowo tworzonym publicznym przedszkolu, czy też publicznej innej formie wychowania przedszkolnego
 • nauczyciel, którego dziecko bierze udział w postępowaniu rekrutacyjnym do danego przedszkola
 • pracownik administracyjny przedszkola

W przypadku tworzenia nowych placówek publicznych Postępowanie rekrutacyjne wygląda nieco inaczej.

Postępowanie rekrutacyjne do nowo tworzonego publicznego przedszkola oraz publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w innym publicznym przedszkolu prowadzonym przez ten sam organ prowadzący i wskazanym przez ten organ. Tutaj Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym nowo powstającego przedszkola pełni dyrektor przedszkola, w którym została powołana komisja.

Jeżeli osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, która tworzy publiczne przedszkole nie prowadzi innego publicznego przedszkola, postępowanie rekrutacyjne, przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez organ prowadzący. Tutaj Czynności dyrektora w postępowaniu rekrutacyjnym wykonuje osoba upoważniona przez organ prowadzący nowo tworzone publiczne przedszkole.

Dyrektor przedszkola musi wskazać przewodniczącego komisji.

Zadania komisji rekrutacyjnej

Komisja Rekrutacyjna:

 • ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,
 • ustala i podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 • sporządza protokół postępowania rekrutacyjnego,
 • analizuje wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokonuje rekrutacji na podstawie kryteriów postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów,
 • przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty

Należy pamiętać o szczególnych zadaniach przewodniczącego komisji, którymi są:

 1. umożliwienie członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 2. ustalanie dni i godziny posiedzeń komisji,
 3. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji

Dyrektor przedszkola powinien przeszkolić nauczycieli (członków komisji) w zakresie prowadzenia rekrutacji, zapoznać z procedurami oraz przepisami prawa.

Członkowie komisji są zobowiązani do podpisania oświadczenia o ochronie danych osobowych oraz zobowiązania do zachowania poufności i bezstronności wobec kandydatów i rodziców/opiekunów kandydatów udostępnianych w procesie rekrutacji.

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej

Każde przedszkole powinno posiadać Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej. Za stworzenie tego dokumentu odpowiedzialny jest dyrektor. Z regulaminem powinni zostać zapoznani zarówno Nauczyciel, jak i Rodzice.

Regulamin Pracy komisji Rekrutacyjnej powinien zawierać w szczególności:

 • podstawę prawną,
 • tryb działania komisji rekrutacyjnej oraz zakres uprawnień i obowiązków członków komisji w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola,
 • formę rejestracji kandydatów,
 • Informacje o dokumentach wymaganych przy wnioskowaniu o przyjęcie dziecka do przedszkola,
 • termin i harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym na podstawie zarządzenia władz miasta,
 • zasady postępowania uzupełniającego,
 • skład komisji,
 • tryb odbywania posiedzeń,
 • zadania i uprawnienia komisji rekrutacyjnej,
 • obowiązki członków komisji,
 • obowiązki przewodniczącego komisji,
 • porządek pracy komisji rekrutacyjnej,
 • załączniki (Wzór protokołu postępowania rekrutacyjnego, Zobowiązanie do poufności i bezstronności)

Zmiany w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r.

W roku 2022 zostało zmienione Rozporządzenie z roku 2019. Zmiany dotyczą głównie rekrutacji do szkół. Dla przedszkoli został dodany zapis w §10. Nakłada on obowiązek przekazania informacji o wolnych miejscach w przedszkolu do kuratorium oświaty.

§ 10. Do zadań komisji należy:
8) sporządzenie i przekazanie kuratorowi oświaty – w celu udostępnienia na stronie internetowej kuratorium oświaty – informacji o wolnych miejscach:
a) w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, do których jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne lub postępowanie uzupełniające.

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
03
-
01
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu