Zarządzanie przedszkolem

Rekrutacja do przedszkola czas start! - obligatoryjne zadania dyrektora placówki

Miesiąc marzec to intensywny czas w życiu placówki przedszkolnej, bowiem rozpoczyna się procedura postępowania rekrutacyjnego. Dyrektorzy już od stycznia przygotowują się do tego okresu. Mimo, iż z zewnątrz wygląda to dość prosto, to z perspektywy prowadzących placówki już takie proste nie jest, zwłaszcza, jeśli robi się to pierwszy raz. Osoby przeprowadzające rekrutację przedszkolach muszą być bardzo uważne, aby uniknąć zarzutów, błędów lub co gorsza, niewłaściwego wykonania, nałożonych przez prawo oświatowe obowiązków. Prawo do miejsca w przedszkolu przysługuje wszystkim 3-, 4- i 5-latkom, a dla 6-latków jest ono obowiązkowe. Co warto podkreślić – nie ma jednej, odgórnie ustalonej daty rozpoczęcia i zakończenia naboru dla wszystkich miast i wsi. Terminy mogą się od siebie różnić, bo zależą od decyzji urzędów.

Przedszkolaki pakują plecaczki – warto sprawdzić, czy nie zapomnieliśmy o zadaniach, które musimy wykonać w ramach rekrutacji na nowy rok szkolny w naszym przedszkolu.

“Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do placówki przedszkolnej, organ prowadzący określa do końca stycznia.”

“Również do końca stycznia organ prowadzący podaje kryteria, które będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, oraz wskazuje:

  1. dokumenty, które rodzic musi załączyć do wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów rekrutacyjnych, l2. iczbę punktów, przypisanych do każdego kryteria.”

Po ogłoszeniu przez organ prowadzący “harmonogramu czynności w ramach postępowania rekrutacyjnego, dyrektor przedszkola wydaje zarządzenie w sprawie informacji o terminach rekrutacji.”

Aby uniknąć błędów, poniżej przedstawiamy fundamentalne zadania dyrektora placówki:

  1. Pierwszym fundamentem jest zgromadzenie przez dyrektora deklaracji rodziców dzieci, które uczęszczają do naszej placówki o dalszej kontynuacji nauki przedszkolnej. Tym dokumentem rodzice potwierdzają, że ich dziecko będzie uczęszczało do przedszkola w kolejnym roku, tj. 2020/2021.
  2. Drugim zadaniem dyrektora, po zebraniu deklaracji od rodziców, jest ustalenie czy placówka przedszkolna dysponuje wolnymi miejscami na kolejny rok przedszkolny.
  3. Trzecie zadanie jest stricte związane z działaniem rodziców, którzy starają się o przyjęcie dziecka do placówki. W tym przypadku rodzice dostarczają wypełniony i podpisany wniosek do placówki, którą wskazali na pierwszym miejscu. Dodatkowo, wraz z wnioskiem doręczają placówce załączniki – kopie dokumentów, które potwierdzą spełnienie kryteriów.

Jeżeli nasz organ prowadzący nie opracował wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do placówki – wzór powinien zostać stworzony przez przedszkole.

Zgodnie z Art. 150. Pkt. 1 “Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, musi zawierać:

a. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, b. imiona i nazwiska rodziców kandydata, c. adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata d. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają, e. wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznych innych form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.”

Następnie dyrektor zobligowany jest do wydania zarządzenia w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej. Na tym etapie należy wyznaczyć przewodniczącego komisji oraz przekazać komisji wszystkie zebrane uprzednio wnioski rodziców wraz z załącznikami. “W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola musi wchodzić co najmniej 3 nauczycieli tego przedszkola. Jeżeli w przedszkolu jest zatrudnionych mniej niż 3 nauczycieli, skład komisji rekrutacyjnej uzupełnia się o przedstawicieli lub przedstawiciela organu prowadzącego, którego w samorządowych jednostkach wyznacza wójt, burmistrz, prezydent miasta” (§ 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942). “Komisja prowadzi postępowanie rekrutacyjne, w którym w szczególności bada i weryfikuje, czy kandydaci na przedszkolaka spełniają kryteria rekrutacyjne. Jeżeli liczba kandydatów będzie mniejsza od liczby wolnych miejsc w przedszkolu, dyrektor nie powołuje komisji rekrutacyjnej.” W takim przypadku dyrektor wydaje zarządzenie o przyjęciu wszystkich kandydatów.

Mając na uwadze konieczność zachowania bezstronności w trakcie weryfikacji wniosków rodziców, “w skład komisji nie może wchodzić dyrektor placówki”. W związku z tym obowiązkiem komisji jest udzielanie dyrektorowi wszelkich wyjaśnień związanych z procesem rekrutacji. Brak możliwości udziału dyrektora w pracach komisji wynika też z faktu, że to właśnie do niego będą wnoszone odwołania od decyzji podjętych przez komisję - § 9 ust. 4 rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Zadanie dyrektora na tym etapie, sprowadza się do nadzoru nad prawidłowością realizacji zadań przez komisję rekrutacyjną.

Od indywidualnych wyników rekrutacji, rodzic może wnieść odwołanie do dyrektora od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. “Dyrektor rozpatruje odwołanie rodziców w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania, po zapoznaniu się z jego treścią oraz z dokumentacją komisji rekrutacyjnej.”

Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego nasza placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, to w naszym obowiązku jest przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego.

Kryteria rekrutacyjne

W sytuacji, gdy liczba wniosków o przyjęcie do przedszkola spełniających warunki jest większa niż liczba wolnych miejsc w placówce, to “na pierwszym etapie rekrutacji komisja rekrutacyjna musi wziąć pod uwagę następujące kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata, b. niepełnosprawność kandydata, c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, g. objęcie kandydata pieczą zastępczą”

PAMIĘTAJ!

Kryteria wymienione powyżej mają jednakową wartość. Co ważne, do wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku, muszą zostać dołączone załączniki, które potwierdzą spełnienie kryteriów.

W sytuacji równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę “kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.” Należy zapamiętać, iż organ prowadzący może określić nie więcej niż 6 kryteriów na II etapie rekrutacji, oraz każde wyznaczone kryterium musi mieć przyznaną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

WAŻNE!

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. “Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 i 1579). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata.”

Jeżeli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego kilkoro kandydatów uzyska równorzędne wyniki, komisja kwalifikacyjna weźmie pod uwagę wskazanie w formularzu, czy dane przedszkole zostało wskazane podczas określania preferencji jako pierwszorzędne.

Warto sprawdzić wiarygodność podawanych przez rodziców informacji.

“Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach/ załącznikach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie okoliczności zawartych w złożonych załącznikach. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.”

PAMIĘTAJ!

Jeżeli informacje złożone przez rodziców w oświadczeniu nie zostaną zweryfikowane pozytywnie, komisja rekrutacyjna nie może uwzględnić danego kryterium i nie może przyznać punktów za jego spełnienie.

Ostatnia rekrutacyjna „prosta”

Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Po ogłoszeniu tejże listy rodzice są zobligowani do potwierdzenia na piśmie woli zapisania dziecka do przedszkola. Następnie należy podać listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do placówki.

WAŻNE!

Prawo oświatowe dopuszcza czasowe podawanie imiennych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych w siedzibie przedszkola. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, “przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” Wywieszenie ww. list kandydatów jest obowiązkiem wskazanym w art. 158 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo oświatowe, dlatego jest zgodne z prawem.

Nie publikuj list na stronie internetowej!

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych **na stronie internetowej przedszkola JEST NIEDOZWOLONE.**Takie działanie jest łamie przepis wynikający z treści art. 158 ust. 4, który jasno stanowi, że listy te należy umieścić w widocznym miejscu w siedzibie placówki.

I to mógłby być już koniec postępowania jednakże ….. rodzice nieprzyjętych dzieci mogą się odwołać.

W terminie 7 dni od dnia podania listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic dziecka nieprzyjętego do placówki ma prawo złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie negatywnej decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola.

Na uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka komisja rekrutacyjna ma 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku rodzica o uzasadnienie. Uzasadnienie zawierać musi: przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

Następnie rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, “odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.”

Dyrektor publicznego przedszkola musi rozpatrzyć odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Dyrektor po rozpatrzeniu odwołania wydaje decyzję administracyjną: przyjmuje dziecko do przedszkola, podtrzymuje decyzję komisji rekrutacyjnej o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Jeżeli dyrektor wyda decyzję o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, “rodzicom przysługuje prawo do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego.”

Jak przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne w przedszkolach niepublicznych?

Kwestie rekrutacji do przedszkoli niepublicznych regulują organy prowadzące poszczególne placówki.

Źródło: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- Zgodnie z art. 99 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, rozporządzenie jest stosowane od dnia 25 maja 2018 r.

https://www.uodo.gov.pl/pl/131/224

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2003 nr 228 poz. 2255) - art. 5 ust. 1

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20032282255

Podsumowanie

Jak widać miesiąc marzec jest bardzo intensywnym czasem w życiu placówki. Postępowanie rekrutacyjne warto rozpocząć stosunkowo wcześnie, gdyż same prace Komisji Rekrutacyjnej muszą podlegać odpowiedniemu nadzorowi. Z perspektywy dyrektora właściwe przygotowanie przedszkola do okresu wzmożonych prac wydawać się może swoistą „górą lodową”, jednakże warto zastanowić się nad własną listą obowiązków, które należy wypełnić aby rekrutacja nowych przedszkolaków przebiegła sprawnie i z korzyścią dla placówki oraz rodziców dzieci.

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
11
-
03
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu