Zarządzanie przedszkolem

Kryteria oceniania nauczycieli - czyli nowa ocena od września 2022 r. + karta oceny nauczyciela

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli do karty Nauczyciela wprowadza nowe zasady oceny nauczycieli. Od września został zmieniony cały system awansu zawodowego nauczycieli, a co za tym idzie również zmienione zostały zasady oceniania. Z artykułu dowiesz się jakie są zadania dyrektora w związku z nową oceną nauczycieli, jakie są kryteria oceny oraz jaki jest tryb odwoławczy. Na koniec otrzymasz gotową kartę oceny nauczyciela. Zachęcamy do lektury.

Ocena… kiedy jej dokonać?

Praca nauczyciela bez wątpienia podlega ocenie, może być dokonana w każdym czasie, nie wcześniej jednak niż po upływie roku od dokonania oceny poprzedniej. Ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym:

 • ocena wyróżniająca;
 • ocena bardzo dobra;
 • ocena dobra;
 • ocena negatywna.

Dyrektorze oceniasz nauczyciela obligatoryjnie w drugim oraz ostatnim roku przygotowania do zawodu nauczyciela.

Jeżeli nauczyciel będzie odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela to ocena musi być dokonana również w ostatnim roku tego przygotowania. Dyrektor przedszkola jest obowiązany dokonać oceny pracy nauczyciela w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku, a w przypadku oceny pracy dokonywanej z własnej inicjatywy – w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia powiadomienia nauczyciela na piśmie o rozpoczęciu dokonywania oceny jego pracy.

Ocena pracy nauczyciela mianowanego, który zamierza ubiegać się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, jest dokonywana na wniosek tego nauczyciela, dokonuje się ja za okres ostatnich 3 lat pracy przed dokonaniem tej oceny.

Szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczycieli

Ocena pracy nauczyciela dotyczy stopnia realizacji obowiązków nauczyciela, działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela w zakresie wszystkich obszarów działalności przedszkola.

Szczegółowe kryteria oceny dzielą się na:

 • obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela
 • dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela

Obowiązkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 • poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki;
 • znajomość praw dziecka, w tym praw określonych w Konwencji o prawach dziecka (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911200526/O/D19910526.pdf), przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677), ich realizację oraz kierowanie się dobrem ucznia i troską o jego zdrowie z poszanowaniem jego godności osobistej;
 • wspieranie każdego ucznia, w tym ucznia niepełnosprawnego, w jego rozwoju oraz tworzenie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu przedszkola oraz środowiska lokalnego;
 • kształtowanie u uczniów szacunku do drugiego człowieka, świadomości posiadanych praw oraz postaw: obywatelskiej, patriotycznej i prospołecznej, w tym przez własny przykład nauczyciela;
 • współpracę z innymi nauczycielami w zakresie wynikającym z realizowanych przez szkołę zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych;
 • przestrzeganie przepisów prawa z zakresu funkcjonowania przedszkola oraz wewnętrznych uregulowań obowiązujących w przedszkolu, w której nauczyciel jest zatrudniony;
 • poszerzanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z wykonywaną pracą, w tym w ramach doskonalenia zawodowego;
 • współpracę z rodzicami.
Poznaj Menadżer Pedagogiczny

Dodatkowe kryteria oceny pracy nauczyciela obejmują:

 • planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze specyfiki przedszkola i zajmowanego stanowiska, z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia, w tym narzędzi multimedialnych i informatycznych, dostosowanych do specyfiki prowadzonych zajęć;
 • diagnozowanie potrzeb i możliwości ucznia oraz indywidualizowanie pracy z uczniem;
 • analizowanie własnej pracy, wykorzystywanie wniosków wynikających z tej analizy do doskonalenia procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego oraz osiąganie pozytywnych efektów pracy;
 • wykorzystywanie w pracy wiedzy i umiejętności nabytych w wyniku doskonalenia zawodowego;
 • realizowanie innych zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19820030019/U/D19820019Lj.pd)
 • podejmowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych, programowych lub metodycznych w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • pobudzanie inicjatyw uczniów przez inspirowanie ich do działań w przedszkolu i środowisku pozaszkolnym oraz sprawowanie opieki nad uczniami podejmującymi te inicjatywy;
 • prowadzenie oraz omawianie zajęć otwartych dla nauczycieli lub rodziców;
 • realizowanie powierzonych funkcji lub innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola;
 • umiejętność rozwiązywania konfliktów wśród uczniów;
 • umiejętność rozpoznawania i stosowania komunikacji niewerbalnej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych;
 • opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych programów nauczania, programów wychowawczo-profilaktycznych lub innych programów wynikających ze specyfiki przedszkola lub zajmowanego stanowiska, z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
 • przeprowadzanie ewaluacji działań wynikających z pełnionej funkcji lub zadań związanych z oświatą realizowanych poza szkołą oraz wykorzystywanie jej wyników do podnoszenia jakości pracy przedszkola;

Dyrektorze przy ocenie wybierasz jedno z kryteriów dodatkowych, drugie kryterium wybiera oceniany nauczyciel.

Poziom spełniania kryteriów oceny pracy jest oceniany w punktach:

 • od 0 do 30 - w przypadku poprawności merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • od 0 do 5 - w przypadku pozostałych kryteriów podstawowych i dodatkowych

Dyrektor przedszkola ustala, że suma punktów:

 • wynosi 90% maksymalnej liczby punktów i powyżej - nauczyciel otrzymuje ocenę wyróżniającą;
 • jest równa lub wyższa niż 75% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 89,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę bardzo dobrą;
 • jest równa lub wyższa niż 55% maksymalnej liczby punktów i nie przekracza 74,99% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę dobrą;
 • wynosi poniżej 55% maksymalnej liczby punktów - nauczyciel otrzymuje ocenę negatywną.

BONUS

Karta Oceny Pracy (pobierz DOCx lub PDF)

§ Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli
 • USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
10
-
11
-
2022

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu