Dokumentacja

Standardy Ochrony Małoletnich – opracowanie procedur w przedszkolach i żłobkach

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw mówi o tym, że każda placówka musi opracować Standardy Ochrony Małoletnich, czyli konkretne procedury ochrony dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem. Z artykułu dowiesz się: czym są Standardy Ochrony Małoletnich, co szczegółowo określają, kogo dotyczy obowiązek ich opracowania.

Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa ma na celu:

 • podwyższenie standardów uczestnictwa małoletnich w procedurach sądowych,
 • wzmocnienie ochrony małoletnich przed krzywdzeniem,
 • podwyższenie poziomu poszanowania praw osób z niepełnosprawnością.

Standardy Ochrony Małoletnich to szczegółowe wytyczne dotyczące postępowania, które będą wymagane do stworzenia przez instytucje, takie jak przedszkola i szkoły.

To zestaw procedur, których należy przestrzegać, monitorować i kontrolować w placówkach określonych w ustawie.

Co należy określić w standardach?

W standardach, w sposób dostosowany do charakteru i rodzaju placówki lub działalności, określa się w szczególności:

 • zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem placówki lub organizatora, a w szczególności zachowania niedozwolone wobec małoletnich;
 • zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego;
 • procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu opiekuńczego oraz w przypadku instytucji, które posiadają takie uprawnienia, osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury "Niebieskie Karty";
 • zasady przeglądu i aktualizacji standardów;
 • zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki lub organizatora do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności;
 • zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania;
 • osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia;
 • sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów, lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego.

Ponadto w standardach należy określić także:

 • wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowania niedozwolone;
 • zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internet;
 • procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci Internet oraz utrwalonymi w innej formie;
 • zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.

W standardach ochrony małoletnich należy:

 • uwzględnić sytuację dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
 • uwzględnić konieczność ich zrozumienia przez osoby małoletnie;
 • co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami;
 • udostępnić je na stronie internetowej szkoły/przedszkola oraz wywiesić w widocznym miejscu w wersji pełnej, oraz skróconej, przeznaczonej dla małoletnich.

Kogo dotyczą standardy?

Trzeba się tu odwołać do zapisów ustawy z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

W każdym przedszkolu należy wdrożyć procedury i inne dokumenty dotyczące Standardów Ochrony Małoletnich.

Z Art. 22b dowiadujemy się, że obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich ma każdy:

 • organ zarządzający placówką oświatową, opiekuńczą, wychowawczą, religijną, artystyczną, medyczną, sportową, do której uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni;
 • organizator działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich;
 • podmiot prowadzący usługi noclegowo – hotelarskie oraz turystyczne.

Zgodnie z ustawą, zaniedbanie w zakresie wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich będzie skutkować nałożeniem kary grzywny do 250 zł albo karze nagany. W razie ponownego stwierdzenia niewykonania obowiązku wprowadzenia standardów ochrony małoletnich sprawca podlega karze grzywny nie niższej niż 1000 zł.

§ Podstawa Prawna

Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1304 ze zm.) – art. 22c, art. 22b

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1606) – art. 7 pkt 6

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
09
-
01
-
2024

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu