Zarządzanie przedszkolem

Podsumowanie działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną na koniec roku szkolnego

W związku ze sprawowanym nadzorem pedagogicznym, jako Dyrektorzy, zobowiązani jesteśmy do analizy działań jakie podejmujemy w ramach udzielanej w naszej placówce, pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W trakcie prowadzonej analizy oceniamy czy realizowana pomoc charakteryzuje się skutecznością, a jeżeli nie, to w jaki sposób można ją udoskonalić, aby w następnym roku szkolnym spełniała założone cele, w szczególności w odniesieniu do dzieci, które od nowego roku szkolnego obejmiemy wychowaniem przedszkolnym.

Co do zasady za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówce odpowiada Dyrektor. Jednakże, nie ma przeciwskazań, co do tego, aby za tę organizację odpowiadała wskazana przez nas osoba- koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Możemy także powołać zespół nauczycieli, który będzie realizował zadania określone w przedszkolnym statucie, w tym działania z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zespół nauczycieli podsumowuje swoją pracę na zwołanej końcowo rocznej radzie pedagogicznej.

WAŻNE!

Pamiętajmy, o tym, że ocena skuteczności udzielanej przez naszą placówkę pomocy psychologiczno-pedagogicznej dotyczy także dzieci, które nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ale wykazują potrzebę wsparcia. W takim przypadku, pomoc ta powinna uwzględniać działania zespołu, ale także wskazówki i obserwacje rodzica.

JAK SKUTECZNIE OCENIĆ EFEKTYWNOŚĆ REALIZOWANEJ W NASZEJ PLACÓWCE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ?

Po pierwsze, musimy mieć na uwadze, iż ocena działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna być dokonywana na bieżąco, w miarę potrzeb konkretnego dziecka - w odniesieniu do przyjętych celów ogólnych i szczegółowych oraz wyznaczonych przez nas terminów w danym przypadku.

Po drugie, pamiętajmy, że co do zasady, ocena skuteczności, efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinna odbyć się dwa razy w roku szkolnym, to jest:

  1. Po pierwszym półroczu – na tym etapie planujemy organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na następny rok szkolny.
  2. Na zakończenie roku szkolnego- na tym etapie podsumowujemy nadzór pedagogiczny oraz nadzór działalności naszej placówki w danym roku szkolnym.

Po trzecie, aby ułatwić sobie wyciąganie wniosków do dalszej pracy w tym zakresie, warto analizę skuteczności i efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej rozłożyć w czasie, a mianowicie:

  1. W miesiącu kwietniu – wykorzystujemy ocenę i jej wyniki, dokonanej po pierwszym półroczu, którą uwzględniliśmy w opracowaniu arkusza organizacyjnego na nowy rok szkolny.
  2. W miesiącu maju bądź czerwcu - wykorzystujemy podsumowanie rekrutacji na nowy rok szkolny, dzięki temu możemy adekwatnie nanieść poprawki w arkuszu oraz stworzyć stosowny aneks do arkusza organizacyjnego.
  3. Na zakończenie roku szkolnego - w tym okresie planujemy zmiany w Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych dzieci.
  4. W miesiącu wrześniu ( do 15 września) - jako Dyrektorzy musimy przedstawić radzie pedagogicznej plan nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny, w tym także zakres udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  5. W miesiącu wrześniu ( do 30 września) – zespół nauczycieli i specjalistów przeprowadza wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych, opracowuje nowe IPET-y dla nowo przyjętych dzieci z orzeczeniem oraz nanosi w ramach potrzeb zmiany w IPET-ach.

Podsumowując pomoc psychologiczno-pedagogiczną w naszej placówce warto „pod lupę” wziąć:

1. Ocenę skuteczności podjętych działań, w szczególności:

a) czy osiągnęliśmy przyjęte cele ogólne i szczegółowe,

b) jakie osiągnęliśmy rezultaty,

c) co powinnyśmy kontynuować w nowym roku szkolnym, a co należy zmodyfikować, aby osiągnąć założone efekty.

2. Analizę potrzeb przedszkola w nowym roku szkolnym, w szczególności:

a) informacje o nowo przyjętych dzieciach zebrane w trakcie przeprowadzanej rekrutacji, na tym gruncie powinniśmy przeanalizować m. in. treści orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, obserwacje nauczycieli dokonywanych w trakcie podczas spotkań adaptacyjnych, ale także informacje uzyskane bezpośrednio od rodziców,

b) ewentualne modyfikacje, w tym np. zwiększenie liczby godzin udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w nowym roku szkolnym, zwiększenia środków w planie finansowym przedszkola, wynikający m.in z dostosowania środowiska przedszkola do potrzeb dzieci, z zakupu pomocy dydaktycznych lub specjalistycznego sprzętu, z zatrudnienia dodatkowej kadry.

WAŻNE!

Musimy pamiętać, iż podsumowanie skuteczności wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami, powinno oprać się o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka przy uwzględnieniu osiągniętych efektów wynikających z IPET.

PODSUMOWANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZEJ I CO DALEJ?

Po dokonaniu podsumowania pracy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wysuwamy wnioski do dalszej pracy w nowym roku szkolnym, oprócz podanych powyżej wskazań wynikłych z oceny skuteczności podjętych działań oraz analizy potrzeb przedszkola w nowym roku szkolnym planujemy np.:

1. Zakres i problematykę współpracy z rodzicami,

2. Zakres współpracy z osobami bądź instytucjami wspomagającymi prace przedszkola w działaniach na rzecz dziecka i rodziny,

3. Kierunki doskonalenia zawodowego naszych nauczycieli.


§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
09
-
07
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu