Zarządzanie przedszkolem

Nowy rok szkolny w przedszkolu – o czym powinien pamiętać dyrektor?

Dyrektor przedszkola ma kluczową rolę w przygotowaniach do nowego roku szkolnego. Jego zadania obejmują planowanie, organizację, koordynację, komunikację i dbałość o wszystkie aspekty funkcjonowania przedszkola. Dobre przygotowanie jest kluczem do skutecznego i efektywnego działania placówki w kolejnym roku. Dyrektor przedszkola powinien pamiętać o wielu istotnych kwestiach przygotowując się do nowego roku szkolnego, powinien podjąć szereg działań przygotowawczych, aby zapewnić płynne i skuteczne funkcjonowanie placówki oraz jak najlepsze warunki dla dzieci, rodziców i personelu.

Obowiązki związane z nadzorem pedagogicznym

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dyrektor przedszkola ma wiele istotnych obowiązków związanych z nadzorem pedagogicznym, które pomagają zapewnić wysoką jakość edukacji i opieki dla dzieci oraz dobrą pracę nauczycieli. Oto niektóre z kluczowych obowiązków dyrektora w tym kontekście:

 1. Opracowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego 

Do ważnych zadań dyrektora przedszkola należy pełnienie roli nadzoru pedagogicznego, którego wyniki każdego roku powinny zostać skonsolidowane w sprawozdaniu. Następnie dyrektor przedstawia je podczas spotkania rady pedagogicznej.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego umożliwia analizę jakości pracy nauczycieli oraz jakości osiąganych przez dzieci rezultatów edukacyjnych. To narzędzie pozwala zidentyfikować obszary wymagające poprawy oraz te, które funkcjonują sprawnie.

Na podstawie zebranych danych i obserwacji, dyrektor i zespół pedagogiczny mogą określić, w których obszarach pracownicy przedszkola potrzebują wsparcia i doskonalenia. Sprawozdanie pozwala na zaplanowanie adekwatnych szkoleń i działań rozwojowych.

Opracowanie sprawozdań z nadzoru pedagogicznego przyczynia się do zwiększenia przejrzystości działań placówki. Wszystkie zaobserwowane aspekty są dokumentowane, co zapewnia wiarygodność przedszkola wobec rodziców i organów nadzorczych.

Podsumowując, opracowanie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego ma kluczowe znaczenie dla utrzymania i podnoszenia jakości edukacji w przedszkolu. To narzędzie umożliwia analizę, doskonalenie i podejmowanie świadomych decyzji, które przekładają się na lepsze efekty w pracy nauczycieli i rozwoju dzieci.

 1. Opracowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok 2023/2024

Przygotowanie rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2023/2024 jest kluczowym zadaniem dyrektora przedszkola. Ten plan stanowi fundament działalności placówki i obejmuje cele, priorytety oraz konkretne działania, które mają być realizowane w ciągu całego roku.

Przygotowanie spójnego rocznego planu pracy dydaktyczno-wychowawczej jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu edukacyjnego i wychowawczego w przedszkolu. Plan ten służy jako mapa drogowa, która umożliwia dyrektorowi i nauczycielom skupienie się na realizacji celów oraz dostarcza wytycznych dla efektywnego działania przez cały rok szkolny.

Roczny plan pracy stanowi klarowny plan działania, który ukierunkowuje całą społeczność przedszkolną, w tym dyrektora, nauczycieli, personel i rodziców. Dzięki temu wszyscy wiedzą, jakie cele i zadania są priorytetowe w danym roku. Opracowanie planu pozwala na świadome planowanie wykorzystania zasobów edukacyjnych, ludzkich i materialnych. Nauczyciele mogą odpowiednio dostosować swoje działania, aby zasoby były wykorzystywane w efektywny sposób.

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok 2023/2024

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2023/2024 jest istotnym zadaniem, które ma na celu zapewnienie skutecznego monitorowania pracy nauczycieli i jakości edukacji w przedszkolu. Przygotowanie planu nadzoru pedagogicznego to kluczowy krok w zapewnianiu wysokiej jakości edukacji i wychowania w przedszkolu. Plan ten powinien być elastyczny i dostosowany do specyfiki placówki, umożliwiając skuteczne monitorowanie pracy nauczycieli oraz kontynuację procesu doskonalenia.

Oto kilka istotnych punktów, dlaczego opracowanie takiego planu ma tak duże znaczenie:

 • Skupienie na celach i priorytetach: Plan nadzoru pedagogicznego pozwala na jasne zdefiniowanie celów i priorytetów, które będą koncentrować wysiłki nauczycieli i dyrekcji w ciągu roku. To umożliwia osiągnięcie zamierzonych rezultatów i efektywniejszą pracę.
 • Identyfikacja obszarów doskonalenia: Plan nadzoru pozwala na zidentyfikowanie obszarów, które wymagają doskonalenia lub zmiany. To może dotyczyć metodyki nauczania, stosowanych materiałów, relacji między nauczycielami czy organizacji zajęć specjalistycznych.
 • Zapewnienie spójności działań: Opracowanie planu nadzoru umożliwia spójne podejście do nadzoru pedagogicznego. Działa to zapobiegawczo, aby nadzór nie był chaotyczny czy przypadkowy, lecz oparty na określonych zasadach i procedurach.
 • Planowanie działań kontrolnych: Plan nadzoru pedagogicznego określa, kiedy i jakie działania kontrolne i obserwacje zajęć będą przeprowadzane. To pozwala na regularne monitorowanie postępów, jakości pracy i zgodności z założeniami planu pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 • Motywacja i rozwój zawodowy: Plan nadzoru może obejmować działania mające na celu wsparcie i rozwój zawodowy nauczycieli. Przykładowo, organizowanie szkoleń, warsztatów czy możliwości wspólnego planowania lekcji może budować motywację i kompetencje kadry pedagogicznej.
 • Ustalenie standardów: Opracowanie planu nadzoru pozwala na wyznaczenie standardów jakościowych, które powinny być spełniane w procesie nauczania i wychowania. To zapewnia spójność i podnosi poziom edukacji.
 • Kreowanie zdrowej kultury pracy: Poprzez nadzór pedagogiczny można budować kulturę pracy opartą na otwartości, współpracy i wzajemnym wsparciu. Plan nadzoru może zawierać elementy oceny komunikacji i współpracy między nauczycielami i personelem.
 • Odpowiedzialność i monitorowanie postępów: Plan nadzoru pedagogicznego pozwala na systematyczne śledzenie postępów w realizacji zadań i działań. To pomaga utrzymać odpowiedzialność i systematycznie podejmować działania korygujące w razie potrzeby.
 • Raportowanie i ocena skuteczności: Plan nadzoru dostarcza podstaw do tworzenia raportów i oceny skuteczności działań placówki. Jest to istotne zarówno dla wewnętrznych procesów doskonalenia, jak i komunikacji z organami nadzorującymi i rodzicami.
 • Doskonalenie jakości edukacji: Ostatecznie, opracowanie planu nadzoru pedagogicznego ma na celu doskonalenie jakości edukacji w przedszkolu. To narzędzie, które wspomaga osiąganie coraz lepszych wyników, przyczyniając się do rozwoju dzieci i zwiększenia zadowolenia rodziców.

Podsumowując, opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na kolejny rok to istotny krok w zapewnieniu wysokiej jakości edukacji i skutecznego zarządzania placówką. To dokument strategiczny, który wyznacza kierunki działań i umożliwia ciągłe doskonalenie w edukacji i wychowaniu.

 1. Organizacja zebrania rady pedagogicznej poprzedzającego rozpoczęcie roku

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, dyrektor organizuje zebranie rady pedagogicznej, które ma na celu przygotowanie placówki do nadchodzących działań edukacyjnych. Podczas tego spotkania dyrektor przedstawia wnioski z przeprowadzonego nadzoru oraz omawia kluczowe kwestie, mające wpływ na funkcjonowanie przedszkola w nadchodzącym okresie.

Obowiązki związane z organizacją pracy przedszkola

Organizacja pracy przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego to kluczowe zadanie dyrektora, mające na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania placówki oraz przygotowanie do przyjęcia dzieci i realizacji planów dydaktyczno-wychowawczych. Oto główne obowiązki dyrektora związane z tym procesem:

 1. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej do przedszkola we wrześniu może być konieczne, jeśli w danym roku szkolnym pozostały wolne miejsca po głównej rekrutacji lub jeśli pojawiła się potrzeba przyjęcia nowych dzieci na późniejszym etapie.

 1. Przydzielenie pracowników do poszczególnych grup dzieci. Przypisanie dzieci do konkretnych grup. Dokonanie korekt w przydziale wychowawstw

Przydzielenie dzieci i pracowników do poszczególnych grup w przedszkolu jest istotnym zadaniem dyrektora, które ma wpływ na jakość edukacji i wychowania oraz komfort pracy personelu. Na podstawie liczby dzieci, dostępnych nauczycieli i zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola, dyrektor tworzy podstawowy szkic organizacji grup przedszkolnych. Przydzielenie nauczycieli do poszczególnych grup powinno uwzględniać ich kompetencje, doświadczenie oraz umiejętności. 

 1. Zatwierdzenie programów wychowania przedszkolnego

Po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej na temat programu/programów wychowania przedszkolnego dyrektor podejmuje kroki w celu formalnego dopuszczenia programu do użycia. W tym celu wydaje stosowne zarządzenie. Zarządzenie może obejmować dopuszczenie jednocześnie kilku programów, zawierając ich nazwy, autorów oraz przydzielając numer dopuszczenia. Niemniej jednak istnieje również możliwość wydania oddzielnych zarządzeń dla poszczególnych programów.

Zarządzenie to ma na celu oficjalnie zatwierdzić i wprowadzić dany program w życie przedszkola. Dzięki niemu program ten staje się integralną częścią planu pracy placówki i jest oficjalnie akceptowany jako narzędzie pedagogiczne.

 1. Opracowanie aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola

Przygotowanie aneksu do arkusza organizacji pracy przedszkola jest ważnym procesem, który pozwala na uwzględnienie ewentualnych zmian w organizacji pracy placówki. W przypadku wprowadzenia zmian do arkusza organizacji przedszkola do dnia 30 września konieczne jest przestrzeganie przepisów dotyczących przygotowania i wprowadzenia aneksu. Aneks do arkusza należy wysłać do odpowiedniego dla danego miasta Kuratorium Oświaty.

Zmiany w organizacji pracy przedszkola powstałe po 30 września nie wymagają aneksowania arkusza oraz wysyłania do kuratorium.

 1. Organizacja spotkania informacyjnego dla wszystkich pracowników przedszkola

Organizacja spotkania informacyjnego dla wszystkich pracowników przedszkola ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójności w działaniach placówki oraz prawidłowego funkcjonowania zgodnie z obowiązującymi regulaminami, procedurami i zakresem obowiązków. Zorganizowanie takiego spotkania pozwoli na efektywne przekazanie istotnych informacji, uspójnienie działań pracowników oraz podkreślenie znaczenia przestrzegania regulaminów, procedur i zakresu obowiązków w codziennej pracy przedszkola.

 1. Organizacja spotkania informacyjnego dla rodziców

Organizacja takiego spotkania pozwoli rodzicom na dokładne zrozumienie zasad i procedur obowiązujących w przedszkolu. Pozwoli na zapoznanie rodziców z treścią dokumentów regulujących zasady działania przedszkola oraz planem pracy wychowawczo-opiekuńczej, przekazanie dokumentów do podpisu (zgody, upoważnienia do odbioru dziecka itp.), zapoznanie z zasadami uiszczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu i inne. To także okazja do budowania relacji i komunikacji między przedszkolem a rodzicami.

Obowiązki związane ze sprawami kadrowymi

 1. Przegląd akt osobowych

Przegląd akt osobowych oraz ustalanie nowych zaszeregowań nauczycieli, a także kontrola badań lekarskich pracowników oraz skierowanie ich na obowiązkowe badania lekarskie, to ważne aspekty zarządzania personelem w przedszkolu.

 1. Sporządzenie pisemnych upoważnień

Sporządzenie pisemnych upoważnień dla pracowników zastępujących dyrektora w czasie urlopu jest ważnym krokiem w zapewnieniu ciągłości zarządzania przedszkolem. Dyrektor powinien wybrać pracownika, który będzie pełnił rolę zastępcy dyrektora w czasie urlopu/choroby Wybór powinien być oparty na kwalifikacjach, doświadczeniu oraz umiejętnościach zarządzania. Organ prowadzący powinien zostać poinformowany o wydanych upoważnieniach.

 1. Przeprowadzenie naboru na wolne stanowiska pedagogiczne i niepedagogiczne w przedszkolu

Dyrektor powinien zadbać o obsadzenie wszystkich wakatów przedszkolu, tak by zapewnić bezpieczeństwo dzieciom komfort pracy wszystkim pracownikom. Wybór odpowiednich pracowników ma wpływ na jakość oferowanych usług edukacyjnych i opiekuńczych w przedszkolu. Pracownicy kompetentni, zaangażowani i zmotywowani do pracy wpływają pozytywnie na rozwój dzieci oraz ich bezpieczeństwo i dobre samopoczucie. Profesjonalny i dobrze zorganizowany proces rekrutacyjny pozytywnie wpływa na wizerunek przedszkola jako miejsca pracy i edukacji.

 1. Zawarcie umów o pracę z nowo zatrudnionymi nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi

Zawarcie umów o pracę z nowo zatrudnionymi nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi jest kluczowym etapem formalnym w procesie zatrudnienia. Dyrektor przedszkola zawiera z nauczycielem stosunek pracy poprzez podpisanie umowy o pracę lub na podstawie mianowania na stanowisku, które jest zgodne z kwalifikacjami, jakie nauczyciel posiada, oraz w zgodności z uzyskanym stopniem awansu zawodowego.

 1. Przygotowanie świadectw pracy dla nauczycieli, którzy kończą pracę w przedszkolu

W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracodawca ma obowiązek niezwłocznie dostarczyć pracownikowi świadectwo pracy, chyba że planuje nawiązać z nim nowy stosunek pracy w ciągu 7 dni od zakończenia poprzedniego zatrudnienia. Świadectwo pracy obejmuje okres lub okresy zatrudnienia, w których wcześniej nie zostało wystawione żadne świadectwo pracy.

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pierwszej pomocy

Pracodawca ma obowiązek zagwarantować pracownikowi odpowiednie szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przed jego przystąpieniem do wykonywania obowiązków zawodowych oraz organizować regularne cykliczne szkolenia w tym obszarze.

Zorganizowanie pracownikom przedszkola szkolenia z pierwszej pomocy jest niezwykle istotne z kilku powodów:

Bezpieczeństwo dzieci: Pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za opiekę nad dziećmi, które są narażone na różne sytuacje awaryjne lub wypadkowe. Posiadanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy może być decydujące w ratowaniu zdrowia i życia dzieci w przypadku niespodziewanych incydentów.

Szybka reakcja: W przypadku nagłego wypadku lub sytuacji medycznej, natychmiastowa reakcja pracowników może znacząco wpłynąć na skuteczność udzielania pomocy i ograniczenie skutków zdarzenia.

Profesjonalizm: Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest elementem profesjonalizmu pracowników przedszkola. Rodzice zaufają placówce, w której pracownicy są przygotowani do radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Wzajemna ochrona pracowników: Umiejętność udzielania pierwszej pomocy nie dotyczy tylko dzieci. Pracownicy również mogą potrzebować pomocy w nagłych przypadkach, a koleżanki i koledzy z pracy mogą być jedynymi osobami w pobliżu, które będą w stanie reagować skutecznie.

Prestiż przedszkola: Przedszkola, które inwestują w szkolenia pracowników, budują swój prestiż i reputację jako miejsca, które priorytetowo dbają o bezpieczeństwo i dobrostan swoich podopiecznych.

Obowiązki związane z administracją przedszkola

 1. Archiwizacja dokumentów

Traktowanie dokumentacji przebiegu nauczania oraz działalności wychowawczo-opiekuńczej powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi określonymi w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

 1. Archiwizacja i eksport danych z dzienników elektronicznych

Dzienniki elektroniczne powinny być zarchiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

W terminie 10 dni od dnia zakończenia roku szkolnego, dane stanowiące dziennik elektroniczny zapisuje się w formie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych, według stanu odpowiednio na dzień zakończenia roku szkolnego. Dokument elektroniczny stanowiący zapis dziennika elektronicznego:

1) jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną albo podpisem osobistym,

2) jest zapisany i przechowywany w sposób zapewniający możliwość jego odczytania w niezmienionej treści w okresie przewidzianym dla przechowywania dzienników.

 1. Przegląd i aktualizacja dokumentów funkcjonujących w przedszkolu

Dokumenty przedszkola powinny być zgodne z obowiązującym prawem i wytycznymi edukacyjnymi. Regularna aktualizacja zapewnia, że przedszkole działa zgodnie z obowiązującymi standardami.

Dyrektor powinien sprawdzić przede wszystkim:

 • regulamin pracy przedszkola/ regulamin organizacyjny
 • regulamin kontroli zarządczej,
 • regulamin rady pedagogicznej,
 • regulamin rady rodziców,
 • procedury obowiązujące w przedszkolu
 1. Przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego i sanitarnego budynku

Przedszkole nie zawsze jest zobowiązane do przeprowadzania obowiązkowej kontroli BHP po wakacjach. Niemniej jednak zgodnie z przepisami, przedszkole ma obowiązek regularnie dokonywać kontroli, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, co najmniej raz w roku, zgodnie z § 3 rozporządzenia MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

Przepisy nie precyzują jednak konkretnych terminów, takich jak po zimie czy przed, lub po okresie dyżuru wakacyjnego dla przedszkolaków. W rzeczywistości jednak praktyka wskazuje, że przeglądy są zazwyczaj przeprowadzane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Taki podejście wynika z troski o bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkola, co pozwala na identyfikację i usunięcie potencjalnych zagrożeń.

Choć przepisy nie określają konkretnych momentów przeglądów, przedszkola często stosują tę praktykę dwóch przeglądów w roku, (po zimie i po lecie) co pozwala na skuteczniejsze zapewnienie bezpieczeństwa w placówce.

 1. Sprawdzenie ważności dokumentacji wyposażenia przedszkola

Regularne sprawdzanie i utrzymanie aktualności dokumentacji dotyczącej wyposażenia przedszkola to kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa dzieci oraz zgodności z wymogami prawnymi. Dyrektor powinien skupić się w szczególności na atestach i certyfikatach.

Protokół BHP przedszkola (pobierz DOCx lub PDF)

§ Podstawa Prawna

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
29
-
08
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu