Zarządzanie przedszkolem

Nowe obowiązki dyrektora przedszkola w związku ze Standardami Ochrony Małoletnich

Od 15 lutego 2024 roku dyrektorzy przedszkoli stają przed nowymi wyzwaniami wynikającymi z wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich. Najnowsze regulacje skupiające się na zapewnieniu bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi w placówkach edukacyjnych kładą większy nacisk na odpowiedzialność dyrektorów za środowisko, w jakim funkcjonują przedszkola. W niniejszym artykule znajdziesz odpowiedzi na następujące pytania dotyczące zatrudniania w przedszkolu: jakie są obowiązki związane z weryfikacją w RSPnTS pracowników przedszkola? Kto musi przedłożyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego? Kogo należy sprawdzić przed zatrudnieniem i w jaki sposób? Jak postępować z dokumentacją związaną z weryfikacją? Jakie konsekwencje grożą dyrektorowi przedszkola za brak weryfikacji niekaralności pracowników?

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

Przed zatrudnieniem nauczyciela lub osoby, która będzie pracować z dziećmi w przedszkolu, a jej działalność ma związek z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, świadczeniem porad psychologicznych, uprawianiem sportu czy realizacją innych zainteresowań dzieci lub opieką nad nimi – dyrektor zobowiązany jest sprawdzić dane zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym i utrwalić te informacje w formie wydruku oraz dołączyć je do akt osobowych pracownika.

Krajowy Rejestr Karny i inne oświadczenia

Nauczyciel lub osoba która chce być zatrudniona w przedszkolu jest zobowiązana do przedłożenia dyrektorowi wypisu z krajowego Rejestru Karnego. Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i osób które będą dopuszczone do pracy w przedszkolu związanej z:

  • wychowaniem; 
  • edukacją;
  • świadczeniem porad psychologicznych;
  • wypoczynkiem;
  • leczeniem;
  • uprawianiem sportu;
  • realizacją innych zainteresowań;
  • rozwojem duchowym.

Dokumenty, które należy przedłożyć to:

  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego;
  • oświadczenie o państwie lub państwach zamieszkiwanych w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelskie, jednocześnie przedkładając pracodawcy lub innemu organizatorowi, informację z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Należy zauważyć, że informacja musi być dostarczana przez wszystkie osoby zaangażowane w pracę z małoletnimi, nie tylko przez pracowników, ale także przez wszystkie osoby, które mają zawodowy kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Co grozi za nieprzestrzeganie przepisów?

Jeżeli pracodawca dopuści do pracy osobę bez sprawdzenia RSPnTS grozi mu za to kara aresztu, ograniczenia swobody lub grzywny nie niższej niż 1000 zł, a sąd może zdecydować o nałożeniu środka karnego polegającego na zapłacie pieniężnej na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, jednakże suma ta nie przekracza 10000 zł.

Jeśli pracodawca ma świadomość, że dane osoby znajdują się w Rejestrze lub osoba została prawomocnie skazana za przestępstwo zgodnie z rozdziałem XIX i XXV Kodeksu Karnego, a także za przestępstwo określone w artykule 189a i artykule 207 Kodeksu Karnego lub zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, to grozi za to kara, taka jak w przypadku dopuszczenia do pracy bez sprawdzenia rejestru.

Natomiast mając świadomość, że dana osoba jest zobowiązana do przestrzegania zakazu zajmowania dowolnych lub określonych stanowisk, wykonywania różnych lub określonych zawodów lub prowadzenia działań związanych z opieką, edukacją, terapią nieletnich lub ich opieką, pracodawcy grożą bardzo poważne konsekwencje. Między innymi możliwa jest kara pozbawienia wolności w zakresie od trzech miesięcy do pięciu lat, a ponadto sąd może nałożyć sankcję finansową na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia zostanie ustalona przez sąd, ale nie może przekroczyć 30000 zł.

Wprowadzenie nowych standardów oznacza, że rola dyrektora przedszkola staje się jeszcze bardziej złożona i odpowiedzialna. Jednakże, skuteczne wdrożenie tych standardów może przynieść znaczące korzyści, w tym poprawę bezpieczeństwa dzieci oraz zwiększenie zaufania rodziców do placówki. W efekcie, nowe standardy mają na celu zapewnienie dzieciom środowiska edukacyjnego wolnego od zagrożeń oraz wspieranie ich pełnego rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego.

§ Podstawa Prawna

Ustawa z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. 2023 r. poz.1304 ze zm.) 

Ustawa z 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 r. poz. 1606).

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
02
-
04
-
2024

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu