Dokumentacja

Kontrola sanepidu w przedszkolu

Kontrole sanepidu są nieodzowną częścią funkcjonowania przedszkoli. Jako właściciele, czy dyrektorzy musimy być na nie przygotowani i zdawać sobie sprawę, że są nieuniknione i wcale nie są niczym strasznym, jeśli tylko przestrzegamy przepisów prawa i odpowiednio monitorujemy prace placówki. Sanepid przeprowadza kontrole w przedszkolach w celu zapewnienia przestrzegania standardów sanitarnych i higienicznych. Podczas takich kontroli inspektorzy sanepidu mogą sprawdzać różne dokumenty. W tym artykule podpowiemy jakie obszary i dokumenty mogą zostać skontrolowane.

Czego dotyczą kontrole sanepidu?

Inspektorzy mogą sprawdzić dokumenty potwierdzające legalne funkcjonowanie przedszkola, np. zezwolenie na prowadzenie działalności, umowy najmu lub własności budynku, protokoły zgodności z wymaganiami lokalnymi, itp.

Ważna jest dokumentacja personalna pracowników, umowy, aktualne badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, aktualne szkolenia z zakresu pierwszej pomocy czy BHP.

Inspektorzy mogą sprawdzać dokumenty związane z higieną w przedszkolu, takie jak procedury czyszczenia i dezynfekcji, harmonogramy sprzątania, dokumentację dotyczącą kontroli jakości wody, kontroli dostaw posiłków, czy szeroko rozumianego HCCAP-u.

Kontrole sanepidu w przedszkolu mogą być zarówno zapowiedziane, jak i niezapowiedziane. Inspektorzy mają prawo przeprowadzać niespodziewane kontrole, aby ocenić stan sanitarny i higieniczny placówki w rzeczywistych warunkach. Kontrole niezapowiedziane pozwalają na dokładniejszą ocenę codziennej praktyki przedszkola oraz zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości lub problemów, które mogą się pojawić w normalnych warunkach funkcjonowania.

Podstawa prawna kontroli

Podstawa prawna kontroli oraz ogólne zasady ich przeprowadzania można znaleźć w ustawie o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z art. 1 tej ustawy, Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny procesów nauczania i wychowania.

Do zakresu działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących:

 • warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego;
 • nadzoru nad jakością zdrowotną żywności;
 • higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi;
 • warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy;
 • higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych;
 • higieny procesów nauczania.

Kontrola pod kątem bezpieczeństwa i higieny

Bezpieczeństwo i higiena są istotnymi obszarami, na które kontrolujący zwracają szczególną uwagę podczas kontroli w przedszkolach. Oto niektóre z głównych kwestii, które mogą być weryfikowane w kontekście przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny:

 1. Warunki sanitarno-higieniczne: inspektorzy sprawdzają, czy przedszkole utrzymuje odpowiednie standardy higieny w różnych obszarach, takich jak toalety, umywalnie, kuchnia, jadalnia, place zabaw. Obejmuje to czystość, dostępność wody pitnej, odpowiednie usuwanie odpadów, zasady mycia rąk i dezynfekcji.
 2. Bezpieczeństwo budynku i placu zabaw: inspektorzy sprawdzają, czy budynek przedszkola oraz plac zabaw są bezpieczne i spełniają odpowiednie wymagania. Mogą obejmować sprawdzenie stanu technicznego budynku, stanu schodów, poręczy, okien, instalacji elektrycznej, systemu alarmowego, zabezpieczeń przeciwpożarowych, jak również stanu i bezpieczeństwa sprzętu i zabawek na placu zabaw.
 3. Higiena środków spożywczych: kontrolujący mogą sprawdzać, czy przedszkole przestrzega wymogów dotyczących przechowywania, przygotowywania i podawania posiłków, higieny kuchni i jadalni, zasad utrzymania odpowiednich temperatur, a także kontrolowania dat ważności produktów spożywczych.
 4. Warunki techniczne budynku: inspektorzy mogą weryfikować, czy budynek przedszkola spełnia odpowiednie normy dotyczące warunków technicznych, takie jak odpowiednia wentylacja, oświetlenie, czy ogrzewanie.
 5. Dobór mebli, sprzętów i zabawek: kontrolujący mogą sprawdzać, czy meble, sprzęt i zabawki w przedszkolu są odpowiednio dobrane do potrzeb dzieci i spełniają odpowiednie normy bezpieczeństwa, takie jak brak ostrych krawędzi, nietoksyczne materiały, czy stoliki i krzesła są dostosowane do wzrostu dzieci.

Uprawnienia sanepidu podczas kontroli

 1. Wstęp do zakładów pracy i pomieszczeń: inspektorzy sanitarni mają prawo wejścia i wstępu do zakładów pracy, takich jak przedszkola oraz do wszystkich pomieszczeń i urządzeń wchodzących w ich skład. Dzięki temu mogą przeprowadzać inspekcje, ocenić stan sanitarno-higieniczny, weryfikować przestrzeganie przepisów i identyfikować ewentualne naruszenia.
 2. Wstęp do obiektów użyteczności publicznej i handlowych: inspektorzy mają prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, takich jak przedszkola, obiekty handlowe, ogrody działkowe, nieruchomości, a także do wszystkich pomieszczeń wchodzących w ich skład. Pozwala im to na przeprowadzanie kontroli i sprawdzanie zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny.
 3. Wstęp do obiektów w trakcie budowy: inspektorzy sanitarni mają również prawo wstępu do obiektów znajdujących się w trakcie budowy. Pozwala im to na monitorowanie i kontrolowanie przestrzegania wymogów sanitarno-higienicznych na etapie budowy, aby zapewnić, że obiekty będą spełniać odpowiednie standardy.
 4. Żądanie informacji i przesłuchiwanie osób: inspektorzy mają prawo żądać zarówno pisemnych, jak i ustnych informacji od osób związanych z danym miejscem, takich jak personel przedszkola, właściciele, zarządcy itp. Mogą także wzywać i przesłuchiwać te osoby w celu uzyskania dodatkowych informacji związanych z kontrolowanym obiektem.
 5. Żądanie dokumentów i udostępnianie danych: inspektorzy sanitarni mają prawo żądać okazania dokumentów związanych z funkcjonowaniem przedszkola, takich jak rejestracja, umowy, protokoły kontroli, dokumentacja medyczna, pozwolenia, przeglądy. Mogą również żądać udostępnienia wszelkich danych, które mogą być istotne dla przeprowadzanej kontroli.
 6. Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych: inspektorzy mają uprawnienia do pobierania próbek substancji, materiałów lub produktów do badań laboratoryjnych. Mogą to być próbki wody, żywności, powietrza czy innych materiałów.

Po zakończeniu kontroli inspektor ma obowiązek sporządzić protokół, który powinien zawierać informacje dotyczące przebiegu kontroli, stwierdzonych uchybień oraz ewentualnych zaleceń, nakazów lub innych decyzji. Protokół ten jest sporządzany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zostaje przekazany dyrektorowi przedszkola.

Dyrektor przedszkola ma prawo do zapoznania się z protokołem i omówienia wyników kontroli z inspektorem sanitarnym. Jest to ważne, aby dyrektor mógł zrozumieć i podjąć odpowiednie działania w celu usunięcia stwierdzonych uchybień i dostosowania przedszkola do wymogów sanitarnych.

W zależności od rodzaju i wagi naruszeń stwierdzonych podczas kontroli inspektor sanitarny może podjąć różne działania, takie jak:

 • wydanie zaleceń pokontrolnych: inspektor może wydać pisemne zalecenia dotyczące konkretnych działań, które należy podjąć w celu naprawienia uchybień i poprawy warunków sanitarnych;
 • nakaz usunięcia uchybień: w przypadku poważniejszych naruszeń, inspektor może wydać pisemny nakaz usunięcia uchybień w określonym terminie. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do podjęcia odpowiednich działań w celu dostosowania przedszkola do wymogów sanitarnych zgodnie z nakazem;
 • nałożenie kary pieniężnej: w sytuacji powtarzających się lub ciężkich naruszeń, inspektor sanitarny może nałożyć karę pieniężną na przedszkole. Wysokość kary zależy od rodzaju naruszeń i przepisów obowiązujących w danym regionie;
 • nakaz zamknięcia przedszkola: jeśli stwierdzone naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia dzieci, inspektor sanitarny ma prawo wydać decyzję o natychmiastowym zamknięciu przedszkola lub podjęciu innych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa.

W przypadku wszelkich działań podjętych przez inspektora sanitarnego, dyrektor przedszkola ma prawo do wniesienia odwołania lub skonsultowania się z odpowiednimi organami regulacyjnymi w celu omówienia decyzji i podjęcia dalszych kroków.

BONUS

Checklista przygotowująca do kontroli sanepidu w przedszkolach i żłobkach (pobierz PDF)

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
07
-
07
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu