Współpraca:

517 256 162
Zarządzanie przedszkolem

Podsumowanie pracy przedszkola za pierwsze półrocze

Justyna Tokarz
29
-
12
-
2020
Koniec semestru to czas podsumowań, zarówno w szkołach, jak i przedszkolach. O czym należy pamiętać, przygotowując się do przedstawienia wniosków i sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej w przedszkolu za pierwsze półrocze? Wyjaśniamy w naszym artykule.

Koniec pierwszego semestru i początek drugiego to dobry czas na podsumowania działalności przedszkola. Zazwyczaj też w tym okresie dyrektorzy przeprowadzają wymaganą przepisami radę pedagogiczną, na której omawiane są wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Jak wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek: „dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy do roku, ogólne warunki wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.”

Pod koniec pierwszego semestru kadra też często dostarcza sprawozdania z pracy dydaktyczno - wychowawczej.

Omówienie zrealizowanych działań i ich wstępna ocena, mogą pomóc w udoskonaleniu funkcjonowania placówki w drugim semestrze.

Jaką formę powinny przyjąć sprawozdania oraz wnioski?

Zarówno sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej, jak i przekazanie wniosków z nadzoru pedagogicznego, mogą przyjąć dowolną formę. Nie ma tutaj standardowych wymagań, wszystko zależy więc od ustaleń obowiązujących w danej placówce.

Sprawozdania mogą więc zostać sporządzone np. pod postacią tabelki, formularza czy dokumentu z wypunktowaną treścią. Wnioski dyrektor może przedstawić radzie zarówno ustnie, jak i pisemnie czy w ramach prezentacji.

Co powinno zostać uwzględnione w podsumowaniu półrocza?

Dyrektor powinien przedstawić podsumowanie, odwołując się do planu nadzoru.

Na wstępie omawiane są zadania z nadzoru, które zostały zaplanowane na pierwsze półrocze. Następny krok to zaprezentowanie wniosków na podstawie działań:

  • Ewaluacyjnych
  • Kontrolnych
  • Wspomagających kadrę w realizacji ich zadań
  • Monitorujących pracę przedszkola.

W formułowaniu wniosków przydatne są dokumenty, sporządzane w czasie trwania semestru i tuż po jego zakończeniu – np. dokumentacja ewaluacji, notatki służbowe, protokoły z zebrań rady pedagogicznej czy dokumentacja szkoleń.

Omawianiu wniosków powinny towarzyszyć ocena przeprowadzonych działań oraz ich efektów. Na ich podstawie powstają dalsze rekomendacje. M.in. w zakresie zaplanowania działalności placówki w drugim semestrze, wprowadzenia możliwych usprawnień oraz wskazania zjawisk, które wymagają poprawy.

Omówienie działań przedszkola

Koniec I semestru to dobry moment na ogólne omówienie działalności przedszkola. Dotyczy to takich zagadnień, jak zrealizowanie planu pracy, zadań wychowawczo-opiekuńczych, ale także współpracy z rodzicami czy oceny pracy nauczycieli.

Istotne jest w szczególności ocenienie, czy zaplanowane pierwotnie na semestr działania zostały przeprowadzane. Dotyczy to zarówno zadań, których realizacja jest konieczna ze względu na przepisy (przedszkola są zobowiązane do realizowania podstawy programowej), jak i np. zajęć dodatkowych.

W ramach podsumowania omawiane są także potencjalne problemy, jakie pojawiły się w pierwszym semestrze, sukcesy (np. wprowadzenie innowacji) i wydarzenia, które zostały zorganizowane w placówce (jak np. przedstawienia, apele czy przedszkolne bale).

Zaplanowanie działań na drugie półrocze

Sprawozdania z I semestru są przydatne przede wszystkim do wyznaczania dalszego kierunku działań i wychwytywania obszarów, które wymagają dopracowania.

Oznacza to nie tylko rozplanowanie zajęć, realizacji materiału czy organizacji kolejnego roku szkolnego, ale też wdrażanie nowych rozwiązań. Przygotowując podsumowania warto więc zdefiniować powstające problemy – w pracy z dziećmi, kontaktach z rodzicami, zarządzaniu przedszkolem – oraz poszukać możliwych rozwiązań.

Przy okazji końca semestru dobrze również przyjrzeć się mocnym i słabym stronom placówki. To dobry moment na zaplanowanie uatrakcyjnienie oferty, samorozwój oraz wprowadzenie usprawnień, a takie podsumowanie ułatwią wybranie celów i sposobu działania.

Na przykład wdrożenie systemu do zarządzania przedszkolem, może znacznie przyspieszyć wystawianie faktur oraz ułatwić kontakt z rodzicami i planowanie zajęć. Rozwój kadry można realizować między innymi przez uczestnictwo w szkoleniach i webinarach albo uzupełnienie przedszkolnych materiałów (jak książki) przeznaczonych dla nauczycieli i opiekunów grup.

Na podstawie działań w pierwszym semestrze warto też ocenić, czy placówka jest gotowa na poszerzenie oferty zajęć dodatkowych. Te są mile widziane przez rodziców, a przed dziećmi otwierają nowe możliwości.

Justyna Tokarz
Specjalista ds. obsługi klienta

Chcesz dokładniej poznać naszą aplikację?

Podczas krótkiego spotkania omówimy funkcje, których potrzebujesz

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu