Kadra

Nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Teoria i praktyka

Kim jest nauczyciel wspomagający? W jakich placówkach jest potrzebny? Jakie powinien posiadać kwalifikacje? Czym zajmuje się na co dzień i jakie pełni obowiązki?

Zacznijmy od definicji

Na wstępie należy zaznaczyć, iż prawo oświatowe nie definiuje nam pojęcia „nauczyciela wspomagającego”. W zapisach Ustawy nie znajdziemy wytycznych ani w zakresie zatrudniania, uprawnień i kwalifikacji, ani w zakresie zadań i obowiązków tego typu nauczyciela.

Co więcej, nauczyciela wspomagającego nie można traktować ani jako pomoc nauczyciela, ani jako asystenta, gdyż nauczyciel wspomagający zajmuje samodzielne stanowisko. Zatem, nauczyciel wspomagający nie jest nauczycielem/pracownikiem tej „drugiej kategorii”, gdyż zazwyczaj jest on bardzo dobrze wykształcony, a pedagogika specjalna jest dodatkowym kierunkiem. Wobec tego, należy przyjąć, iż nauczyciel wspomagający jest specjalistą w swojej dziedzinie.

W jakich placówkach potrzebny jest nauczyciel wspomagajacy?

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy w naszym przedszkolu jest niezbędny nauczyciel wspomagający, wskazane jest, abyśmy kierowali się zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 roku w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. W podanym powyżej rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej znajdziemy informacje, że kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci/uczniów niepełnosprawnych organizuje się w:

a) przedszkolu ogólnodostępnym, w tym: • z oddziałami integracyjnymi, • z oddziałami specjalnymi b) przedszkolu integracyjnym c) przedszkolu specjalnym d) oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych e) innych formach wychowania przedszkolnego

Jeśli w naszej placówce pojawi się dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli potrzebie kształcenia, które będzie wymagać doboru odpowiednich metod i organizacji nauki, ze względu na niepełnosprawność to możemy być pewni, iż pomoc nauczyciela wspomagającego może stać się niezbędna.

Aby doprecyzować, kiedy zachodzi potrzeba zatrudnienia nauczyciela wspomagającego, pochylmy się nad poniższymi podpunktami:

  1. Nauczycieli wspomagających zatrudnia się w przedszkolach ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci/uczniowie posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone;
  2. Nauczycieli wspomagających zatrudnia się w przedszkolach ogólnodostępnych, specjalnych, integracyjnych oraz innych formach wychowania przedszkolnego, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci/uczniowie posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne (niż powyższe) niepełnosprawności.

Jak widzimy w placówkach przedszkolnych nie mamy wskazań o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym - warto o tym pamiętać, gdyż takie orzeczenia są wydawane od kolejnego etapu edukacyjnego.

Kto może zostać nauczycielem wspomagającym? Jakie kawilifikacje są niezbędne?

Kwalifikacje do zajmowanie w naszej placówce stanowiska nauczyciela wspomagającego posiada osoba, która:

  1. ukończyła studia wyższe lub zakład kształcenia nauczycieli, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
  2. ma kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym rodzaju placówki, a ponadto ukończyła studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczyciela lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie nadającym kwalifikacje do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną,
  3. ma kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolu, a ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności dzieci/uczniów.

PAMIĘTAJ!

Być może już posiadasz w swojej kadrze nauczyciela wspomagającego. Dlatego też w ramach zaistniałych potrzeb warto przeanalizować kwalifikacje już zatrudnionych w placówce nauczycieli/specjalistów.

Nauczyciel wspomagający - zakes obowiazków

Na wstępie należy nadmienić, iż specjaliści w przedszkolu realizują zadania wyznaczone przez dyrektora. W związku z tym, zatrudniając nauczyciela wspomagającego, musimy mieć na uwadze, że powinien on wykonywać zadania wyznaczone przez dyrektora przedszkolu.

Nauczyciel wspomagający – zadania- zakres podstawowy:

1.prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych; 2.realizowanie zintegrowanych działań i zajęć określonych w IPET; 3.prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracy wychowawczej z dziećmi z niepełnosprawnościami; 4.udzielanie pomocy nauczycielom pomocy w doborze form i metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami 5.prowadzenie innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwoje, edukacyjne, psychofizyczne, w szczególności: zajęć rewalidacyjnych, 6.współpraca z rodzicami dziecka z niepełnosprawnością (bieżące informowanie rodziców – ustnie lub w dzienniku ucznia- o pracy ucznia na zajęciach, o zachowaniu, o relacjach z rówieśnikami, o napotkanych trudnościach, o osiągniętych sukcesach, udzielanie porad związanych z koniecznością skorzystania z pomocy innych specjalistów itd.).

PAMIĘTAJ!

Zadania nauczyciela wspomagającego, mogą się różnić w każdej placówce, gdyż wynikają one z konkretnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. Warto też, rozważyć formę przedzielania obowiązków dla nauczyciela wspomagającego. Jako dyrektorzy przedszkoli znamy najlepiej zalecenia z orzeczeń posiadanych przez naszych przedszkolaków. To właśnie my decydujemy o tym, jaką liczbę godzin przeznaczyć dla każdego dziecka z orzeczeniem oraz jaki rodzaj zajęć dostosować do zaleceń z orzeczenia.

Zapisy w dzienniku nauczyciela wpomagającego

Co do zasady nauczyciel wspomagający rejestruje swoją pracę w dzienniku innych zajęć. Wynika to z faktu, iż tego typu zajęcia, wynikają z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zatem nauczyciel wspomagający odnotowuje swoje zajęcia w dzienniku do tego przewidzianym, w tym wpisuje:

a) w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci; b) oddział, do którego uczęszczają; c) adresy poczty elektronicznej rodziców, ich numery telefonów; d) indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program grupy; e) zajęcia w rozkładzie tygodniowym; f) daty i czas trwania oraz tematy zajęć; g) ocenę postępów i wnioski do dalszej pracy z dzieckiem; h) obecność dzieci na zajęciach.

WAŻNE!

Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza własnoręcznym podpisem.

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
25
-
06
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu