Zarządzanie przedszkolem

Nadzór pedagogiczny w przedszkolu. Zasady, plan i dokumentacja na rok szkolny 2020/2021

Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze przedszkola, który sprawuje nadzór pedagogiczny? Jak opracować plan nadzoru oraz sprawozdanie? Jak ułatwić sobie ich opracowanie? Co oba dokumenty powinny obligatoryjnie zawierać?

Obowiązki dyrektora wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor przedszkola, sprawując nadzór pedagogiczny zobowiązany jest do:

 1. Opracowania planu nadzoru pedagogicznego na każdy rok szkolny.
 2. Przedstawienia planu radzie pedagogicznej do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan.
 3. Przedstawienia radzie pedagogicznej przed zakończeniem roku szkolnego wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym - pamiętajmy, że ten obowiązek musi zostać spełniony nie później niż do 31 sierpnia.

Zadania dyrektora sprawującego nadzór pedagogiczny (wraz z nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze).

Dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru jest zobligowany do realizacji następujących zadań:

 1. Przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w odniesieniu do zagadnień uznanych w przedszkolu za istotne w jego działalności i wykorzystanie jej wyników do doskonalenia jakości pracy przedszkola.
 2. Kontrolowania przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola.
 3. Wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań - w tym zakresie dyrektor przedszkola powinien brać pod uwagę:

diagnozę pracy przedszkola,

 • planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • monitorowanie pracy przedszkola.

Plan nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.

**Dyrektor przedszkola jest zobowiązany opracować na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego.**Plan nadzoru powinien uwzględnić po pierwsze wnioski z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w poprzednim roku szkolnym, po drugie podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, w tym zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego ogłaszanych co roku przez Ministra Edukacji Narodowej.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) Minister Edukacji Narodowej ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021.

Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty:

 1. w zakresie ewaluacji (ewaluacje problemowe (60% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym), ewaluacje w zakresie wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego (40% wszystkich ewaluacji w roku szkolnym):

a) w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – w zakresie wymagań:

-"Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju”;

 • "Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi”.
 1. W zakresie monitorowania:

a) w przedszkolach:

 • "Wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacja zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolach” .

Ważne!

Dobrze skonstruowany plan nadzoru pedagogicznego, powinien zawierać:

 1. przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia,
 2. tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 3. zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
 4. plan obserwacji,
 5. zakres monitorowania.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do 31 sierpnia przedstawić radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym.

Zatem co powinien zawierać taki dokument i jak ułatwić jego opracowanie?

Po pierwsze sprawozdanie z nadzoru powinno poinformować radę pedagogiczną o:

 • wynikach ewaluacji i monitorowania,
 • działaniach, jakie zostały podjęte w zakresie wspomagania nauczycieli,
 • rekomendacjach dotyczących planowania kolejnego nadzoru na rok szkolny 2020/2021.

Po drugie musimy określić jego formę (przepisy prawa nie określają uniwersalnego wzoru dokumentu), czyli:

 • wersję dokumentu - wersja tradycyjna (papierowa) lub wersja elektroniczna (prezentacja multimedialna),
 • obszerność dokumentu – sprawozdanie z nadzoru nie powinno być wielostronicowym dokumentem, opracowaną „książką” czy rozbudowaną na kilkadziesiąt slajdów prezentacją – taka obszerność może zrobić wrażenie, ale jest czasochłonna zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli - w szczególności, gdy nadejdzie czas na omówienie każdej strony czy slajdu.

Po trzecie musimy mieć na uwadze fakt, iż sprawozdanie nie może być lakoniczne, nie może ograniczyć się do treści typu: „w planie na ten rok ujęto to - udało się nam to, a nie wyszło tamto” – postarajmy się przedstawić również przyczyny/źródło sukcesów i porażek.

Warto zapamiętać!

Odpowiednie dokumentowanie zrealizowanych form nadzoru jest bardzo pomocne w przygotowaniu sprawozdania.

Przydatne informacje do sprawozdania znajdziemy w takich dokumentach jak np.:

 • plan nadzoru pedagogicznego,
 • raport lub inna forma przedstawienia wyników i wniosków z ewaluacji,
 • protokoły kontroli lub inna forma rejestrowania ustaleń kontroli,
 • sprawozdania z realizacji zadań nadzoru sprawowanego przez wicedyrektora i innych nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolu,
 • arkusze obserwacji zajęć i czynności - zestawienia zbiorcze z tych arkuszy,
 • arkusze monitorowania,
 • analizy, diagnozy i opracowania zbiorcze przygotowane przez nauczycieli w oczekiwanym przez dyrektora zakresie,
 • sprawozdania zespołów nauczycieli powołanych przez dyrektora,
 • raport z diagnozy pracy przedszkola,
 • zestawienia statystyczne - tworzone np. przez nauczycieli
 • plan doskonalenia nauczycieli i jego realizacja,
 • dokumentacja szkoleń organizowanych w przedszkolu,
 • karty ewaluacji np. oceniające przydatność organizowanego wspomagania nauczycieli,
 • protokoły zebrań rady pedagogicznej,
 • notatki służbowe.

Na zakończenie …

Nie traktujmy sprawozdania jako tylko wymogu formalnego. Zapoznanie nauczycieli z wynikami i wnioskami powinno owocować podnoszeniem jakości pracy placówki, w tym także doskonaleniu nauczycieli i ich pracy zawodowej. Dlatego też ważne jest, aby za każdym wnioskiem stała propozycja rozwiązania, wtedy jakość pracy przedszkola, jego działalność oraz jakość pracy przedszkola z każdym wnioskiem będzie coraz wyższa.

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
05
-
08
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu