Zarządzanie przedszkolem

Kontrola dokumentów przedszkolnych dokonywana przez dyrektora przedszkola na koniec roku przedszkolnego

Koniec roku szkolnego to czas, w którym dyrektor przedszkola koniecznie musi dokonać sprawdzenia dokumentacji przedszkolnej w zakresie prawidłowości jej prowadzenia, gromadzenia, a także przechowywania.

Nauczyciele zatrudnieni w naszych placówkach powinni przedstawić nam dokumentację, tworzoną zgodnie z rozporządzeniem (rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji), ale także tę, która wynika z zapisów statutu przedszkola, wewnętrznych procedur i regulaminów. Warto przeprowadzić kontrolę w tym zakresie przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego.

Kontrolując dokumenty przedszkolne, musimy zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  1. poprawność merytoryczną,
  2. systematyczność wypełniania dokumentów przez nauczycieli,
  3. estetykę i czytelność wypełniania dokumentacji.

Na zakończenie roku szkolnego, sprawdzeniu poddajemy:

1. Dzienniki zajęć przedszkolnych, w tym w szczególności:

a) nazwisko i imiona dzieci w porządku alfabetycznym

b) daty i miejsca urodzenia

c) adresy zamieszkania

d) nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania, jeśli są inne od adresu zamieszkania dziecka

e) adresy poczty elektronicznej rodziców i numery telefonów, jeżeli je posiadają

f) tematy przeprowadzonych zajęć

g) godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

h) obecność dziecka na zajęciach w danym dniu

i) podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć

2. Dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym w szczególności:

a) nazwiska i imiona wpisane w porządku alfabetycznym

b) oddział, do którego dzieci uczęszczają

c) adres poczty elektronicznej rodziców i numery telefonów, jeżeli je posiadają

d) indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy

e) tygodniowy plan zajęć

f) daty i czas trwania zajęć

g) tematy przeprowadzonych zajęć

h) ocenę postępów

i) wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem

j) obecność dziecka na zajęciach

k) podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć

WAŻNE!

Psycholog, logopeda w swoim dzienniku odnotowuje informacje o kontaktach z osobami i instytucjami, z którymi współdziała

3. Dzienniki zajęć rewalidacyjno- wychowawczych (jeśli w naszej placówce takowe się odbywają), w tym w szczególności:

a) nazwiska i imiona wpisane w porządku alfabetycznym

b) daty i miejsca ich urodzenia

c) adresy zamieszkania uczestników zajęć

d) nazwiska i imiona rodziców oraz adresy ich zamieszkania jeśli są inne od adresu zamieszkania dziecka

e) adres poczty elektronicznej rodziców i numery telefonów, jeżeli je posiadają

f) obecność uczestników na zajęciach

g) indywidualny program zajęć

h) opis przebiegu zajęć z każdym uczestnikiem

WAŻNE!

Dziennik indywidualnych zajęć rewalidacyjnych jest wypełniany tak jak dziennik zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.

4. Dziennik zajęć indywidualnych, w tym w szczególności:

a) nazwiska i imiona wpisane w porządku alfabetycznym

b) oddział, do którego dzieci uczęszczają

c) adres poczty elektronicznej rodziców i numery telefonów, jeżeli je posiadają

d) indywidualny program pracy z dzieckiem, a w przypadku zajęć grupowych – program pracy grupy

e) tygodniowy plan zajęć

f) daty i czas trwania zajęć

g) tematy przeprowadzonych zajęć

h) ocenę postępów

i) wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem

j) obecność dziecka na zajęciach

k) podpis nauczyciela potwierdzający przeprowadzenie zajęć

WAŻNE!

Dzienniki zajęć dodatkowych są wypełniane tak jak dzienniki zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

5. Indywidualne teczki założone dla dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną:

a) dokumentacja badań

b) dokumentacja czynności uzupełniających przeprowadzanych przez psychologa, logopedę, terapeutę pedagogicznego itd.

c) inna dokumentacja związana z udzielaniem pomocy np. wszelkie wytwory dziecka, tworzone przez nie w trakcie zajęć

6. Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne, w tym w szczególności:

a) zakres i sposób dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka

b) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem

c) formy i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin

d) działania wspierające rodziców

e) zakres współdziałania z instytucjami

f) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami

g) zajęcia rewalidacyjne oraz inne uwzględniające indywidualne potrzeby dziecka

7. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych i diagnozy przedszkolnej w tym:

a) arkusz obserwacji cech rozwojowych dziecka

b) arkusz badania gotowości szkolnej

c) arkusz wywiadu z rodzicami dzieci rozpoczynających edukację

d) analiza wytworów pracy dziecka/wytwory pracy dziecka

e) zestawienia, arkusze diagnozy, wnioski, ewaluacje

8. Informacje o gotowości szkolnej

WAŻNE!

Kopie muszą zostać podpisane przez rodziców.

9. Dokumentacje związaną z:

a) miesięcznymi planami pracy

b) zeszytami wyjść

c) współpracą z rodzicami, w tym szczególności:

  • plan współpracy z rodzicami
  • protokoły z zebrań
  • zeszyt kontaktów indywidualnych
  • zgody rodziców na udział dziecka np. w zajęciach dodatkowych, w wycieczkach przedszkolnych.

PAMIĘTAJ!

Zebranie i uporządkowanie dokumentacji powinno odbyć się również w przedszkolach niepublicznych.

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
02
-
07
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu