Kadra

Kadra w żłobku - niezbędne kwalifikacje i obowiązki

Kadrę żłobka powinni stanowić wykształceni, troskliwi, ale także doświadczeni opiekunowie dziecięcy oraz położne/pielęgniarki, dla których istotne jest, by dzieci w ciepłej i przyjaznej atmosferze mogły rozbudzać swoją ciekawość i rozwijać swój potencjał. Pracownicy żłobka muszą zatem posiadać odpowiednie kwalifikacje, aby móc jak najlepiej wypełniać stawiane przed nimi obowiązki.

Podejmowane przez kadrę żłobka działania powinny być nastawione na całościowy rozwój emocjonalny i umysłowy dzieci. Poniżej przedstawiamy małe kompendium wiedzy o kadrze żłobka, w tym zakres obowiązków i wymagane kwalifikacje, jakie musi posiadać osoba, która pragnie objąć stanowisko: dyrektora żłobka, opiekunki dziecięcej, pielęgniarki/położnej, a także pomocy opiekunki w żłobki. Ustawa określa szczegółowe wymagania dotyczące personelu oraz kadry kierowniczej instytucji, a także dopuszcza udział wolontariuszy w zapewnieniu opieki nad dziećmi.

Dyrektor żłobka - kwalifikacje

O stanowisko dyrektora żłobka może starać się osoba, która posiada:

 • wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo;
 • co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi.

Zakres obowiązków dyrektora żłobka

1. Obowiązki dyrektora żłobka w żłobku samorządowym - przykładowe zapisy statutu tworzonego w żłobku:

a) Dyrektor kieruje żłobkiem i odpowiada za realizację zadań, w szczególności określonych w regulaminie organizacyjnym oraz za całość gospodarki finansowe żłobka, a zwłaszcza za:

 • sprawną i zgodną z przepisami prawa pracę żłobka,
 • określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury organizacyjnej,
 • podział zadań i kompetencji pomiędzy pracowników, opiekunki oraz właściwy dobór kadr w żłobku zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi,
 • nadzór nad realizacją zadań i jakością działań poszczególnych pracowników w żłobku,
 • nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników, opiekunki dyscypliny i porządku pracy,
 • sporządzanie informacji, analiz, sprawozdań i bilansów potrzeb, w tym projektów finansowo-rzeczowych oraz inwestycyjnych, związanych z zakresem realizowanych zadań, dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi żłobka.

b ) Dyrektor jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników w żłobku.

c) Do podstawowych obowiązków dyrektora należy:

 • reprezentowanie żłobka na zewnątrz,
 • dokonywanie czynności prawnych i składanie oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego na mocy udzielonych pełnomocnictw i upoważnień,
 • prawidłowa realizacja polityki kadrowej i płacowej w żłobku,
 • dokonywanie oceny pracy pracowników oraz prowadzenie awansu zawodowego pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • zarządzanie powierzonym majątkiem,
 • sporządzanie budżetu żłobka,
 • zatwierdzanie sprawozdań z realizacji zadań żłobka oraz z wykonania budżetu,
 • realizacja i przestrzeganie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych.

2. Obowiązki dyrektora żłobka prywatnego - powstałego z ramienia założyciela placówki. Przykładowe zapisy statutu tworzonego w żłobku:

 • kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo -wychowawczą żłobka, zdrowotną i administracyjną oraz merytoryczną w żłobku,
 • reprezentowanie placówki na zewnątrz,
 • opracowanie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami ustawy żłobkowej oraz innych obowiązujących dokumentów prawnych,
 • zapewnienie dzieciom, pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w żłobku,
 • opracowywanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
 • planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
 • opracowywanie programu rozwoju placówki i rocznych planów działań z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy w żłobku,
 • ustalenie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),
 • przygotowanie arkusza organizacji pracy placówki,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych opiekunów,
 • gromadzenie informacji o pracy opiekunów w celu dokonywania oceny ich pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach,
 • nadzór nad sposobem dokumentowania przez opiekunki przebiegu pracy opiekuńczo - wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych , zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • wnioskowanie do założyciela o zatrudnienie i zwalnianie opiekunów, pracowników administracji i obsługi, proponowanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych oraz wnioskowanie o przyznanie pracownikom nagród i kar porządkowych, a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród w żłobku,
 • opracowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych na dany rok oświatowy oraz dysponowanie środkami finansowymi przekazanymi przez założyciela na bieżące potrzeby żłobka oraz ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę w żłobku,
 • prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji w żłobku,
 • proponowanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do placówki,
 • proponowanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej żłobka,
 • przyjmowanie oraz skreślanie dzieci z listy uczęszczających do żłobka zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami oraz zawieranie umów z rodzicami dzieci bądź opiekunami dzieci o świadczeniu usług przez żłobek w imieniu założyciela
 • proponowanie utworzenia bądź likwidacji oddziału żłobka,
 • proponowanie zmian w statucie żłobka,
 • zarządzanie żłobkiem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nieprzekazanych pracownikom żłobka,
 • ustalenie zakresu obowiązków społecznego zastępcy dyrektora, który reprezentuje placówkę i dyrektora w przypadku jego nieobecności.

Opiekun w żłobku - kwalifikacje

O stanowisko opiekuna w żłobku zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 – ubiegać się może osoba posiadająca potwierdzone stosownym dokumentem kwalifikacje:

a) pielęgniarki/położnej,

b) opiekunki dziecięcej,

c) nauczyciela wychowania przedszkolnego,

d) nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,

e) pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,

f) pedagoga społeczno-wychowawczego,

g) pedagoga wczesnej edukacji,

h) terapeuty pedagogicznego, nauczyciela z kwalifikacjami z terapią pedagogiczną.

lub

i) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności:

 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • studia wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach,
 • studia edukacja prorozwojowa,
 • studia pedagogika małego dziecka, wychowania przedszkolnego,
 • studia psychologia dziecięca,
 • studia psychologia wspierania rozwoju i kształcenia,
 • psychologia wychowawcza.

lub

 • odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia, jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
 • wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
 • średnie lub średnie branżowe oraz:
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3

lub

 • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 • szkolenie winno obejmować następujące bloki tematyczne: psychologiczne podstawy rozwoju jednostki (20 godzin), rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa (25 godzin), stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka (120 godzin), kompetencje opiekuna dziecka (w tym: odpowiedzialność prawna opiekuna, podstawy medycyny ratunkowej, umiejętność radzenia sobie ze stresem, emisja głosu- 35 godzin) praktyki zawodowe (80 godzin).

Obowiązki opiekuna w żłobku - proponowane zapisy statutowe:

 1. Wizualna ocena stanu zdrowia dzieci i stosowne postępowanie przy codziennym przyjmowaniu dzieci do żłobka.
 2. Opiekunka powinna gwarantować dziecku właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz zakres edukacji, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 3. Opiekunka prowadzeni zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne, uwzględniające rozwój psychomotoryczny dzieci, właściwych do wieku dzieci.
 4. Wyrabianie u dzieci umiejętności życia w grupie, kształtowanie postaw społecznych i usamodzielnianie dzieci, zgodnie z ich wiekiem i poziomem rozwoju.
 5. Opiekunka tworzy i realizuje programy dydaktyczno-wychowawcze w oparciu o nowoczesne metody pracy z dzieckiem, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych dzieci i poszanowania Jego praw i godności.
 6. Opiekunka tworzy i realizuje program adaptacji.
 7. Ubieranie, rozbieranie, wysadzanie, mycie dzieci udzielanie pomocy w tym zakresie i wychodzenie z dziećmi na spacery.
 8. Utrzymywanie w należytej czystości zabawek i innych pomocy oraz eliminowanie zabawek niebezpiecznych lub uszkodzonych.
 9. Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w imprezach okolicznościowych.
 10. Organizowanie wypoczynku dzieci na świeżym powietrzu: werandowanie, spacer, zabawy w ogrodzie.
 11. Zaspakajanie potrzeb dzieci, a w szczególności potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji i aprobaty, aktywności poznawczej oraz potrzeby kontaktu społecznego.
 12. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, zaspakajanie potrzeb fizjologicznych, usamodzielnianie dzieci.
 13. Karmienie dzieci oraz uczenie samodzielności w trakcie spożywania posiłków.
 14. Podczas leżakowania dzieci: zapewnienie pieczy nad wypoczywającymi dziećmi, przygotowywanie się do zajęć, zapewnienie pomocy dydaktycznych, dekorowanie pomieszczeń żłobka.
 15. Utrzymywanie czystości i porządku w grupie obejmujące.
 16. Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.
 17. Współudział w realizacji programu promującego zdrowie i prawidłowe odżywianie.
 18. Ścisła współpraca z innymi opiekunami i psychologiem świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczną i pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną.
 19. Współpraca z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w realizacji działalności opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Pomoc opiekunki w żłobku - wymagania

Od kandydata na stanowisko pomocy opiekunki w żłobku winno wymagać się:

 • pełnoletności;
 • pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych;
 • niekaralności za przestępstwa umyślne;
 • niekaralności za przestępstwa na tle seksualnym;
 • ukończenia szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dziecku.

Zakres obowiązków pomocy opiekunki w żłobku

Na zakres obowiązków pomocy opiekunki w żłobku mogą składać następujące pozycje:

 1. Przyjmowanie i codzienna stała obserwacja dzieci - sprawowanie stałej opieki nad dziećmi.
 2. Wydawanie dzieci rodzicom lub upoważnionym na piśmie osobom (przygotowanych do wyjścia po umyciu i zmianie pieluszki lub skorzystania z nocniczka) dzieci wraz z przekazaniem zwięzłego raportu ustnego o zachowaniu, spaniu, jedzeniu itp.
 3. Dbałość o sprawne działanie placówki, utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu.
 4. Dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich wychowanków żłobka.
 5. Współpraca z opiekunami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
 6. Wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych, a także stałe oddziaływanie wychowawcze na dzieci podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.
 7. Pomoc przy prowadzeniu zajęć wychowawczych z dziećmi na podstawie planu zajęć wychowawczych.
 8. Karmienie dzieci w oznaczonych rozkładem dnia godzinach i wyrabianie u dzieci starszych nawyków prawidłowego i samodzielnego jedzenia.
 9. Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora/ właściciela/opiekuna żłobka o objawach chorobowych zauważonych u dzieci.
 10. Natychmiastowe zawiadamianie dyrektora/właściciela/opiekuna żłobka o zdarzeniach dotyczących dzieci.
 11. Odpowiednie przygotowanie dzieci do odpoczynku i korzystania ze świeżego powietrza.
 12. Kontrolowanie stanu zabawek i pomocy wychowawczych, czuwanie nad ich właściwym uzupełnianiem i konserwacją.
 13. Rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora placówki.

Pielęgniarka w żłobku - przepisy

W żłobku należy zatrudnić pielęgniarkę zgodnie z normą art. 15 pkt. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r., która nakłada na dyrektora żłobka obowiązek zatrudnienia przynajmniej jednej pielęgniarki lub położnej, w przypadku uczęszczania do żłobka więcej niż dwadzieścioro dzieci.

Pielęgniarka w żłobku - kwalifikacje

Niezbędne kwalifikacje kandydata na stanowisko pielęgniarki/położnej w żłobku:

 1. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 2. Brak skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie.
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pielęgniarki.
 4. Posiadanie świadectwa lub dyplomu ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej bądź uzyskane w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej świadectwa lub dyplomu, pod warunkiem, że dyplom lub świadectwo zostały uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub dyplomem, zgodnie z odrębnymi przepisami, oraz że spełniają minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej.
 5. Brak pozbawienia, zawieszenia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej.
 6. Wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.

Obowiązki pielęgniarki/położnej w żłobku

Przykładowy zakres obowiązków pielęgniarki w żłobku:

 1. Zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci.
 2. Obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom.
 3. Kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny.
 4. Udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby.
 5. Pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi.
 6. Szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych.
 7. Prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej.
 8. Prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka.
 9. Udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami.


§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
22
-
07
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu