Dotacje i subwencje

Tarcza antykryzysowa 1.0 dla placówek niepublicznych. Jakie są dostępne formy wsparcia i komu przysługują?

Proponowane rozwiązania tarczy antykryzysowej 1.0 znajdują zastosowanie do niepublicznych przedszkoli, jednakże w ograniczonym zakresie. Analizując opcje jakie, daje nam „tarcza” łatwo zauważyć, iż do wsparcia utrudniony dostęp mają większe placówki.

Tarcza antykryzysowa 1.0

Tarcza antykryzysowa 1.0 przewiduje między innymi: DOFINANSOWANIE KOSZTÓW ZATRUDNIENIA DLA MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM, ŚWIADCZENIE POSTOJOWE, ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS NA 3 MIESIĄCE. Oferowane wsparcie pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, i jak nietrudno się domyślić ma celu ochronę miejsc pracy. Udzielana osłona związana jest ściśle z dwoma przypadkami: przestojem ekonomicznym oraz obniżeniem wymiaru czasu pracy wskutek spadku obrotów.

W konsekwencji wprowadzenia stanu epidemii wiele przedsiębiorstw zarejestrowało spadek obrotów, a niektórzy pracownicy zostali objęci przestojem ekonomicznym, bądź został im obniżony wymiar czasu pracy. W wyniku tego pracownik może liczyć na gwarantowaną wysokość wynagrodzenia, natomiast pracodawcy zostanie zapewnione dofinansowanie do tegoż wynagrodzenia.

Co do zasady brzmi to bardzo prosto i klarownie, mimo to w kontekście placówek niepublicznych pojawia się mały haczyk. Mianowicie prawo do skorzystania z pomocy posiadają przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15g ustawy).

O co chodzi dokładnie? To właśnie jest wspomniany haczyk… Gdyż co do zasady, w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 Prawa przedsiębiorców, fundamentalną cechą przedsiębiorcy jest prowadzenie działalności gospodarczej. (U S T AWA z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, Dz. U. 2018 poz. 646, Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, 1495, z 2020 r. poz. 424. (http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/U/D20180646Lj.pdf). Jednakże musimy mieć na uwadze przepisy Prawa oświatowego, a dokładniej treść art. 170 ust. Prowadzenie działalności oświatowej ust. 1 „Prowadzenie szkoły lub placówki, zespołu, o którym mowa w art. 182 połączenie szkół publicznych, szkół niepublicznych lub placówek w zespół, oraz innej formy wychowania przedszkolnego nie jest działalnością gospodarczą” (Dz.U.2019.0.1148 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).

Sprawdźmy zatem, z czego mogą skorzystać niepubliczne przedszkola?

Świadczenie postojowe

Jak zostało wspomniane powyżej, organ prowadzący przedszkole nie może zostać zaliczony do przedsiębiorców, jednakże przepis art. 15zq ust. 1 pkt 1) ustawy, daje nam pewną możliwość, gdyż wsparcie może otrzymać osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych. A zatem, świadczenie może otrzymać osoba, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności z kategorii pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warunki:

Świadczenie postojowe należy się osobie, która “prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, tylko w przypadku, gdy otworzyła tę działalność przed 1. Lutego 2020 r. i nie zawiesiła prowadzenia działalności. Dodatkowo, przychód z prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.”

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł otrzymasz, jeśli:

  • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Warto odnieść do strony ZUSu – link poniżej:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące

Zgodnie z zapisami ustawy zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące obejmować będzie miesiące: marzec, kwiecień oraz maj. Ma to miejsce na mocy art. 31zo ust. 1 ustawy, który mówi, iż “na wniosek płatnika składek, który na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za ww. 3 miesiące, wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 lutego 2020 r.”

Warto zauważyć, iż treść przepisu art. 31zo ust. 1 - “Zwolnienie z obowiązku płacenia składek osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, podmiotów zatrudniających nie więcej niż 9 ubezpieczonych oraz duchownych - szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych”, wskazuje na płatnika składek, co w praktyce oznacza, że pomocą mogą zostać niepubliczne przedszkola zatrudniające pracowników, gdyż płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników jest pracodawca.

W tym miejscu wskazane jest też, zatrzymać się przy ust. 2. wyżej podanego przepisu, z którego można wywnioskować, iż osoba fizyczna prowadząca niepubliczne przedszkole podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu na warunkach wskazanych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. W związku z tym uznać można, iż taka osoba, po spełnieniu wymaganych kryteriów, otrzyma możliwość wsparcia z tej kategorii pomocy.

USTAWA z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Poz. 568

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000568/O/D20200568.pdf

Warunki:

  • wykonywanie działalności pozarolniczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i opłacanie składki na własne ubezpieczenia lub
  • posiadanie statusu płatnika składek przed datą 1 lutego 2020 r. oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r.
  • opłacanie składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto
  • złożenie wniosku do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
  • złożenie dokumentów rozliczeniowych za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami istnieje możliwość zwolnienia z ich składania.

Podsumowanie

Warto odwiedzić stronę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na której znajdziemy szczegółowe wytyczne związane np. z procedurą złożenia wniosku oraz sposobami i formami kontaktu z ZUS w tych nadzwyczajnych okolicznościach. Poniżej linki do wyżej wymienionych form wsparcia dostępnych na stronie ZUS-u:

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/3264488

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/3264418

Wskazane jest też bieżące odwiedzanie serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy https://www.biznes.gov.pl/pl/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow. Udostępnianie tam informacje wydają się punktem wyjściowym, w analizie form wsparcia, z jakich możemy skorzystać w naszych indywidualnych sytuacjach w placówkach.

Dodatkowo pomocną pozycją związaną z tarczą antykryzysową wydaje się publikacja Przewodnika po tarczy stworzony przez Polski Fundusz Rozwoju. Jedyna wada tego materiału to obszerność – treści obejmują 170 stron. Zaleta – to wersja do pobrania w pdf 😊 Publikacja dostępna na stronie: https://pfr.pl/tarcza.html

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
09
-
04
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu