Dotacje i subwencje

Program Maluch Plus 2021. Jak wziąć udział w tegorocznej edycji?

Już 7 września rusza nabór wniosków do rządowego programu „Maluch Plus" 2021, który ma na celu zwiększenie dostępności miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, a także podwyższenie standardów opieki. Jakie są terminy, warianty, zasady składania wniosków oraz z jakimi nowościami możemy spotkać się w tegorocznej edycji programu?

W lipcu 2020 przy okazji wizyty w żłobku w Milanówku Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił kolejną edycję programu maluch plus na rok 2021. W ramach programu na dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania już istniejących miejsc opieki dla dzieci do lat 3, przeznaczonych zostanie 450 mln zł.

Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała także o zwiększeniu kwoty dofinansowania do tworzenia jednego miejsca z 25 tys. zł do 30 tys. zł. Z kolei w tych jednostkach samorządu, gdzie do tej pory nie funkcjonowały żłobki, kwota dofinansowania nie zostanie obniżona i wynosić będzie nadal 33 tys. zł.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w 2020 roku przyznano 336,6 mln zł na utworzenie kolejnych 24,8 tys. nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3. 817 instytucji opieki otrzymało środki z programu Maluch Plus.

W tym roku też jest o co walczyć – pula finansowa programu Maluch Plus jest tak samo pokaźna, jak w roku ubiegłym.

Program Maluch Plus – terminarz naboru wniosków

W tym roku nabór wniosków do programu maluch plus odbywa się znacznie wcześniej niż w roku ubiegłym. Beneficjenci starający się o dofinansowanie do żłobka już od 7 września mogą pobierać ze stron Urzędów Wojewódzkich dokumentację niezbędną, aby takowe dofinansowanie do żłobka otrzymać.

Szczegółowe terminy składnia ofert konkursowych w programu Maluch Plus wygląda następująco:

  1. Moduł 1 – od 7 września do 16 października 2020 r.
  2. Moduł 2-4 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.

PAMIĘTAJ!

Każda oferta konkursowa, bez względu czy jest ona składa przez jednostkę samorządu terytorialnego, czy przez przedsiębiorcę, złożona po wskazanych wyżej terminach, nie będzie rozpatrywana. Dlatego warto zadbać, aby swoją ofertę złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Program Maluch Plus – warianty, z jakim możemy skorzystać składając ofertę konkursową

Po pierwsze musimy pamiętać o fakcie, że ofert nie składamy do Ministerstwa. Wypełnioną ofertę konkursową składamy do właściwego Urzędu Wojewódzkiego dla naszej gminy- czyli dla terenu, na którym już prowadzimy instytucję opieki czy też planujemy tę instytucję utworzyć.

Po drugie oferty konkursowe mogą być złożone tylko w dwóch formach, a mianowicie:

  1. W formie tradycyjnej – papierowej. W tym wariancie ofertę musimy złożyć osobiście w Urzędzie Wojewódzkim lub nadać ją wysyłką pocztową. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali, że liczy się data wpływu oferty do urzędu, a nie data nadania przesyłki.
  2. W formie elektronicznej – wysyłając ofertę za pośrednictwem platformy ePUAP oraz profilu osoby, która jest uprawniona do reprezentowania podmiotu. W tym wariancie również istotna jest data wpływu oferty do Urzędu. Warto o tym pamiętać, gdyż zdarzały się przypadki, że system w ostatnim dniu był „przeciążony” i oferta wpływała z opóźnieniem.

Program Maluch Plus 2021 – kiedy możemy spodziewać się wyników?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Ministerstwa w następujących terminach:

Moduł 1 - do 27 listopada 2020 roku

Moduły 2-4 - do 15 stycznia 2021 roku

Program Maluch + - kto i z jakich modułów może otrzymać dofinansowanie bieżącej edycji programu?

Moduł 1 – Moduł 1a i Moduł 1b – tworzenie nowych miejsc opieki i bieżące funkcjonowanie miejsc opieki W tych modułach oferty konkursowe mogą składać jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie obejmuje utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi (również tymi niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej opieki) i dotyczy żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. W modułach tych starać się można jednocześnie o środki finansowane na bieżące funkcjonowanie.

Zatem czym różni się Moduł 1a od Modułu 1b?

Moduł 1a obejmuje środki finansowe, które mogą zostać przeznaczone dla gmin, na terenie, których nie funkcjonowały żłobki czy kluby dziecięce utworzone przez JST.

Natomiast Moduł 1b obejmuje dofinansowanie zadań realizowanych na terenie gmin, w których funkcjonują żłobki i kluby dziecięce, a kwota finansowania zadania – tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w danej gminie nie przekracza 6mln złotych. W tym module istotny jest fakt, iż aby otrzymać dofinansowanie gmina musi spełnić te warunki łącznie na dzień składania oferty.

Wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki nie może przekroczyć w przypadku:

Modułu 1a – tworzenie miejsc - 33 000 zł w odniesieniu do żłobków i klubów dziecięcych, 5 000 zł w odniesieniu do dziennego opiekuna.

Moduł 1a – bieżące funkcjonowanie - kwota określana jest po rozstrzygnięciu konkursu – w przypadku dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki kwota zostaje odpowiednio zwiększana.**

Moduł 2 – bieżące funkcjonowanie miejsc opieki

Moduł ten również dotyczy JST (gmin, powiatów, województw) i obejmuje dofinansowanie funkcjonowania bieżącego miejsc opieki. Jednakże w tym przypadku ze środków finansowych w ramach programu Maluch Plus mogą skorzystać JST, które już utworzyły miejsca opieki nad dziećmi przy udziale dofinansowanie z ubiegłorocznych edycji maluch plus. Ważne jest, aby pamiętać, iż jednostki, które skorzystały z dofinansowania z programu maluch plus w roku 2020 na tworzenie miejsc, również mogą się ubiegać o środki na realizację zadania, jednakże nowe miejsca z oferty konkursowej na rok 2020 nie mogą zostać jeszcze wykazane we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Wysokość dofinansowanie na jedno miejsce określona zostanie po rozstrzygnięciu konkursu – w przypadku dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki kwota zostaje odpowiednio zwiększana.

Moduł 3 – tworzenie nowych miejsc opieki i bieżące funkcjonowanie miejsc opieki

Moduł ten zarezerwowany jest dla:

  1. Osób fizycznych, w tym dla pracodawców oraz podmiotów współpracującymi z pracodawcami.
  2. Osób prawnych i jednostek organizacyjnych, które tej osobowości nie posiadają, w tym uczelnie i współpracujące z nimi podmioty.

Oferty konkursowe składane w Module 3 mogą obejmować równocześnie tworzenie nowych miejsc oraz bieżące funkcjonowanie, choć można też złożyć ofertę na samo utworzenie nowych miejsc i będzie ona posiadała status prawidłowej.

Wysokość dofinansowania na jedno miejsce opieki nie może przekroczyć w przypadku:

• tworzenia miejsc opieki przez żłobki i kluby dziecięce 10 000 zł

• tworzenia miejsc opieki przez dziennego opiekuna 5 000 zł

Wysokość dofinansowania bieżącego funkcjonowania jednego miejsca (dotyczy ofert, które w ramach modułu 3 obejmują równocześnie tworzenie miejsc oraz ich bieżące funkcjonowanie) określona zostanie po rozstrzygnięciu konkursu – w przypadku dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki kwota zostaje odpowiednio zwiększana.

Moduł 4 – bieżące funkcjonowanie miejsc opieki

O dofinansowanie w tym module mogą starać się podmioty inne niż JST, czyli osoby fizyczne, pracodawcy i podmioty współpracujące z pracodawcami, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym uczelnie. Na co można przeznaczyć środki? Środki mogą zostać przez nas przeznaczone tylko i wyłącznie na funkcjonowanie już istniejących miejsc opieki.

Wysokość dofinansowanie na jedno miejsce określona zostanie po rozstrzygnięciu konkursu – w przypadku dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki kwota zostaje odpowiednio zwiększana.

Program Maluch + - weryfikacja obniżenia opłat rodziców (moduł 3 i 4)

Obniżenie opłat czesnego rodziców za pobyt dziecka (nie obejmuje to wyżywienia) jest weryfikowany na etapie rozliczenia. Na tym etapie będziemy zobligowani do przedstawienia dokumentacji potwierdzającej obniżenie opłat w ujęciu miesięcznym każdego rodzica. Forma weryfikacji zależy od Wojewody i może to być zestawienie potwierdzeń przelewów albo tabela zbiorcza.

PAMIETAJ!

Jeżeli w swojej ofercie konkursowej w ramach modułu 3 zawierasz ofertę na bieżące funkcjonowanie (dotyczy to też ofert konkursowych z modułu 4) to otrzymane dofinansowanie musisz przeznaczyć na obniżenie czesnego, które rodzice ponoszą w twojej placówce. Potwierdzenia przelewów muszą zawierać dane dzieci, które zostały objęte dofinansowaniem, mogą dotyczyć obniżonej kwoty czesnego lub pełnego czesnego, które później zostało obniżone o kwotę dofinansowania (potwierdzenie zwrotu rodzicom kwoty otrzymanej z programu maluch plus).

Dofinansowanie obejmuje 80% wykazanych kosztów, natomiast 20% to nasz wkład własny i musimy go pokryć w formie finansowej.

Program Maluch Plus – tegoroczne nowości

Dotychczas Program Maluch Plus wymagał od Beneficjentów składających oferty konkursowe, które obejmowały dofinansowanie bieżącego funkcjonowania miejsc opieki (moduł 3 i 4) składania dodatkowo kalkulacji kosztów bieżącego funkcjonowania – w tym roku zrezygnowano z tego załącznika. Zatem w tym roku Beneficjenci starający się o dofinansowanie bieżącego funkcjonowania (moduł 3 i 4) będą składać tylko oferty konkursowe bez kalkulacji kosztów. Kalkulacja kosztów będzie tylko wymagana w przypadku modułu 3 w ujęciu tworzenia nowych miejsc opieki.

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
04
-
09
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu