Kadra

Rozliczenie nagród dla nauczycieli

Z okazji 250. rocznicy powołania KEN, MEiN przyznało nagrody specjalne nauczycielom w wysokości 1345,95 złotych brutto każdemu, kto spełnił określone przez ministerstwo kryteria. Te środki zostały przekazane w formie dotacji celowej i powinny być rozliczone do 30 listopada 2023 r. Z artykułu dowiesz się jak rozliczyć dotację?

Rozliczenie nagród dla nauczycieli

Należy mieć na uwadze, że termin na rozliczenie środków przeznaczonych na nagrody dla nauczycieli upływa 30 listopada 2023 roku. Istotnym aspektem rozliczenia nagrody specjalnej dla nauczycieli jest uzyskanie oświadczeń od nauczycieli potwierdzających, zgodnie z obowiązującymi przepisami, otrzymanie tych środków. Nauczyciele powinni wypełnić odrębne oświadczenia dotyczące otrzymania środków.

Rozliczenie środków pochodzących z dotacji celowej na nagrodę specjalną dla nauczycieli musi być zakończone do 30 listopada 2023 roku. Jest to także ostateczny termin na ewentualny zwrot niewykorzystanych środków z przyznanej kwoty. Oprócz wymienionych wcześniej oświadczeń, w rozliczeniu nagrody specjalnej powinny znaleźć się także dane, które zostały zawarte we wniosku o przyznanie dotacji specjalnej:

  • nazwa, adres siedziby i numer REGON placówki edukacyjnej, przedszkola lub szkoły;
  • nazwa organu rejestrującego oraz jego kod TERYT,
  • przyznana kwota dotacji celowej,
  • wykorzystana kwota dotacji celowej,
  • niewykorzystana kwota dotacji celowej podlegającą zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego albo ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – w przypadku placówek artystycznych;
  • lista nauczycieli, którzy otrzymali środki, zawierająca ich: imiona i nazwiska, numery PESEL (lub serię i numer paszportu, lub innego dokumentu tożsamości, jeśli numer PESEL jest niedostępny) oraz ich własnoręczne podpisy potwierdzające otrzymanie nagrody specjalnej;
  • miejscowość i datę sporządzenia rozliczenia;
  • podpis dyrektora placówki.

Wzór rozliczenia dotacji powinny dostarczyć organy rejestrujące.

Do rozliczenia można dołączyć potwierdzeni przelewów: na konto nauczyciela, do ZUS i podatku. Rozliczenie składa ta osoba, która występowała z wnioskiem, a zatem dyrektor szkoły lub przedszkola.

§ Podstawa Prawna

art. 92a–92h Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, z późn. zm.)

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
08
-
11
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu