Regulamin dla placówek
(do 28 lutego 2022)

Poniższa wersja to regulamin obowiązujący do 28 lutego 2022 roku. Kliknij tutaj aby przejść do aktualnej wersji regulaminu.

Dzień dobry!

Inso to aplikacja ułatwiająca pracę dyrektora przedszkola i żłobka, ale ma także wiele do zaoferowania rodzicom!

Twórcą i administratorem aplikacji jest Inso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drzewna 5/11, 34-600 Limanowa, NIP: 7372219307, KRS: 0000795537, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.

Poniżej znajdziesz regulamin aplikacji, który zawiera informacje m.in. o zasadach korzystania z aplikacji, prawach i obowiązkach użytkowników oraz administratora, procedurze reklamacyjnej czy ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem z aplikacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących aplikacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem e-mail kontakt@inso.pl.

Pozdrawiamy i życzymy satysfakcjonującego korzystania z aplikacji!

Zespół Inso.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator – Inso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Drzewna 5/11, 34-600 Limanowa, NIP: 7372219307, KRS: 0000795537, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy: 5 000,00 zł.
 2. Aplikacja – aplikacja Inso, dostępna w wersji webowej pod adresem https://app.inso.pl oraz w wersji mobilnej w sklepach App Store oraz Google Play,
 3. Konto - konto Placówki w Aplikacji pozwalające Placówce, Przedstawicielowi Placówki lub Pracownikowi korzystać z Aplikacji,
 4. Okres Próbny - okres nieodpłatnego korzystania przez Placówkę z Aplikacji,
 5. Okres Rozliczeniowy - okres korzystania przez Placówkę z Aplikacji w trakcie Umowy, za który Placówka opłaca abonament,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://inso.pl/regulamin-dla-placowek/,
 7. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://inso.pl,
 8. Placówka – przedszkole lub żłobek korzystające z Aplikacji, niezależnie od formy organizacyjno-prawnej, w ramach której Placówka funkcjonuje; ilekroć Regulamin odnosi się do korzystania z Aplikacji przez Placówkę, rozumie się przez to również korzystanie z Aplikacji przez Pracowników lub Przedstawicieli Placówki; ilekroć Regulamin odnosi się do ustaleń związanych z Umową czynionych pomiędzy Placówką a Administratorem, rozumie się przez to również ustalenia czynione w imieniu Placówki przez Przedstawiciela Placówki,
 9. Pracownik - osoba fizyczna zatrudniana przez Placówkę, niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, która korzysta z Aplikacji wskutek utworzenia dostępu przez Placówkę,
 10. Przedstawiciel Placówki – osoba fizyczna uprawniona do zawarcia w imieniu Placówki Umowy z Administratorem oraz do kontaktu z Administratorem w związku z Umową,11. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Administratorem a Placówką, mocą której Administrator zobowiązuje się zapewniać Placówce możliwość korzystania z Aplikacji na zasadach określonych w Regulaminie, a Placówka płacić z tego tytułu Administratorowi wynagrodzenie,
 11. Użytkownik - osoba fizyczna przeglądająca zawartość Serwisu lub korzystająca z Aplikacji w ramach Umowy zawartej pomiędzy Administratorem a Placówką; Użytkownikiem jest również Pracownik oraz Przedstawiciel Placówki; Użytkownikiem może być również sama Placówka, jeżeli jest nią osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do CEiDG.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Użytkownikowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, a korzystanie z niej wymaga posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową. Korzystanie z tej usługi możliwe jest anonimowo, tj. bez przekazywania Administratorowi danych osobowych.
 2. Jeżeli Użytkownik przegląda zawartość Serwisu jako Placówka albo Przedstawiciel Placówki, może, za pośrednictwem Serwisu, zawrzeć z Administratorem Umowę, rejestrując Konto. Sama rejestracja Konta jest nieodpłatna, wymaga przekazania Administratorowi określonych w formularzu rejestracji informacji, które mogą mieć charakter danych osobowych oraz posiadania urządzenia z dostępem do Internetu, wyposażonego w przeglądarkę internetową.
 3. Aplikacja dostępna jest w wersji webowej, z której można korzystać na każdym urządzeniu z dostępem do Internetu, wyposażonym w przeglądarkę internetową oraz w wersji mobilnej, która dostępna jest do pobrania w AppStore oraz Google Play. Korzystanie z Aplikacji w wersji mobilnej wymaga posiadania urządzenia wyposażonego w system iOS w wersji od 9.0 lub system Android w wersji od 4.1.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest odpłatne, przy czym dla każdej Placówki Administrator przewiduje jednorazowy nieodpłatny okres próbny na zasadach opisanych w Regulaminie. W celu korzystania z Aplikacji, Placówka albo Przedstawiciel Placówki musi uprzednio dokonać rejestracji Konta .
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych przekazywanych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione. W szczególności, dane gromadzone przez Placówkę w Aplikacji przechowywane są na serwerze w postaci zaszyfrowanej.
 6. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub Aplikacji.

§ 3 Rejestracja Konta i zawarcie Umowy

 1. Konto jest niezbędne do korzystania z Aplikacji.
 2. W celu rejestracji Konta, Placówka albo Przedstawiciel Placówki musi wypełnić formularz rejestracyjny, podając adres e-mail, hasło, numer telefonu oraz swoje imię i nazwisko. Następnie Placówka albo Przedstawiciel Placówki musi potwierdzić swój adres e-mail, klikając w link aktywacyjny wysłany na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail. Można również skopiować ów link, wprowadzić do pasku adresów w przeglądarce i wywołać stronę.
 3. Placówka albo Przedstawiciel Placówki zobowiązana jest podać swoje aktualne, prawdziwe i niewprowadzające w błąd dane oraz utrzymywać te dane w Koncie przez czas trwania Umowy. W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości odnośnie aktualności lub prawdziwości danych, Administrator ma prawo ograniczyć lub zablokować dostęp do Konta do czasu wyjaśnienia wątpliwości.
 4. Rejestracja Konta prowadzi do zawarcia pomiędzy Placówką a Administratorem Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a każda ze stron może wypowiedzieć ją w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec obowiązującego w danej chwili Okresu Rozliczeniowego (za wyjątkiem wypowiedzenia w trakcie trwania okresu Okresu Próbnego, które odnosi skutek natychmiastowy), składając drugiej stronie stosowne oświadczenie, w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Umowa została wypowiedziana. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem konta Placówki w Aplikacji. Usunięcie Konta spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do treści zgromadzonych w ramach Konta.
 5. Przedstawiciel Placówki zakładający Konto i zawierający tym samym Umowę oświadcza, że jest uprawniony do zawarcia Umowy w imieniu Placówki.

§ 4 Zasady korzystania z Aplikacji

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga uprzedniej rejestracji Konta.Korzystanie z Aplikacji odbywa się po zalogowaniu do Konta.
 2. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest z poziomu przeglądarki internetowej. Na urządzeniach mobilnych korzystanie z Aplikacji możliwe jest również poprzez pobraną z AppStore lub Google Play aplikację Inso.
 3. Placówka ma w Aplikacji możliwość dodawania, edytowania i usuwania danych Pracowników oraz przydzielania im dostępów do Aplikacji. Pracownicy korzystają z Aplikacji w ramach przydzielonych im dostępów. Administrator świadczy na ich rzecz usługi drogą elektroniczną na polecenie Placówki, w wykonaniu Umowy zawartej z Placówką. Pracownik nie jest stroną Umowy.
 4. Placówka może korzystać z funkcji Aplikacji zaprogramowanych przez Administratora. Administrator rozwija Aplikację w trybie ciągłym, co oznacza, że poszczególne funkcje mogą ulegać zmianie, bez naruszenia praw nabytych uprzednio przez Placówkę. Funkcje Aplikacji opisane są w Serwisie. Administrator może, na prośbę Placówki, przeprowadzić instruktaż on-line z zakresu korzystania z Aplikacji.
 5. Jedną z podstawowych funkcji Aplikacji jest utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, których dzieci uczęszczają do Placówki. Placówka może w ramach Aplikacji obsługiwać taką ilość dzieci, jaka wynika z wnoszonej przez Placówkę opłaty za korzystanie z Aplikacji. Limity ilościowe mogą być w dowolnej chwili modyfikowane.
 6. Kopie zapasowe zasobów przechowywanych w ramach Konta wykonywane są na bieżąco, w cyklu co 24 godziny. Kopie zapasowe przechowywane są przez okres 7 dni.
 7. Za pośrednictwem Aplikacji, Placówka może umożliwiać rodzicom, korzystającym z usług Placówki, opłacanie należnego Placówce wynagrodzenia. Płatności obsługiwane są przez Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisaną do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, do rejestru instytucji pożyczkowych pod numerem RIP000109, do rejestru pośredników kredytowych pod numerem RPK002057, do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych pod numerem 11050. Korzystanie przez Placówkę z tej opcji, wymaga aktywacji stosownej funkcji z poziomu Aplikacji.
 8. Placówka zobowiązana jest korzystać z Aplikacji w sposób zgodny z prawem, Regulaminem, przyjętymi zwyczajami i dobrymi obyczajami, a w szczególności Placówka zobowiązana jest do: 1.) wywiązywania się ze wszystkich swoich obowiązków, jakie ciążą na Placówce jako administratorze danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, 2.) niedostarczania, niepublikowania i nieprzekazywania za pośrednictwem Aplikacji treści bezprawnych, w szczególności treści naruszających prawa autorskie lub dobra osobiste, 3.) korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego oprogramowania lub urządzeń, 4.) niepodejmowania jakichkolwiek prób ingerencji w kod źródłowy, mechanizmy, algorytmy odpowiadające za funkcjonowanie Aplikacji, 5.) niepodejmowania jakichkolwiek prób uzyskania dostępu do zasobów Aplikacji nie przeznaczonych dla Placówki, w szczególności do bazy danych lub zasobów innych Użytkowników, 6.) niewykorzystywania Aplikacji do podejmowania działań noszących znamiona czynów nieuczciwej konkurencji, 7.) niewykorzystywania Aplikacji do prowadzenia uciążliwych lub agresywnych działań marketingowych, 8.) nierozsyłania za pośrednictwem Aplikacji niezamówionych informacji handlowych, 9.) niekorzystania z Aplikacji lub jej elementów w sposób naruszający prawa autorskie przysługujące do Aplikacji Administratorowi (patrz § 8 Regulaminu), 10.) korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora.
 9. W przypadku korzystania przez Placówkę z Aplikacji w sposób niedozwolony, Administrator wystosuje upomnienie, przesyłając je na adres e-mail przypisany do Konta Placówki. Trzykrotne upomnienie przez Administratora o korzystaniu z Aplikacji w sposób niedozwolony uzasadnia zablokowanie Placówce możliwości korzystania z Aplikacji oraz daje Administratorowi prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może przyjąć formę wiadomości e-mail. W razie wypowiedzenia Umowy, Placówce nie przysługuje zwrot zapłaconego uprzednio wynagrodzenia z tytułu korzystania z Aplikacji. Wynagrodzenie dotyczące okresu, w którym Placówka nie będzie mogła korzystać z Aplikacji w wyniku wypowiedzenia Umowy, uznaje się za karę umowną należną Administratorowi z tytułu niedozwolonego korzystania z Aplikacji
 10. Placówka ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Aplikacji przez Przedstawicieli Placówki oraz Pracowników.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści, komunikaty, materiały, informacje udostępniane przez Placówkę za pośrednictwem Aplikacji rodzicom korzystającym z usług Placówki oraz Pracownikom.

§ 5 Okres Próbny

 1. Administrator przewiduje dla każdej nowej Placówki 14-dniowy nieodpłatny Okres Próbny. Okres Próbny polega na tym, że Placówka może w tym okresie korzystać z Aplikacji nieodpłatnie.
 2. Placówka może jednorazowo wnioskować u Administratora o przedłużenie Okresu Próbnego. Długość przedłużonego Okresu Próbnego jest przedmiotem indywidualnych ustaleń Placówki i Administratora.
 3. Przed zakończeniem okresu próbnego, Placówka otrzymuje powiadomienie informujące o kończącym się Okresie Próbnym. Placówka może podjąć decyzję czy chcesz dalej korzystać z Aplikacji odpłatnie. Po podjęciu przez Placówkę decyzji o dalszym odpłatnym korzystaniu z Aplikacji, rozpoczyna się pierwszy Okres Rozliczeniowy. W przypadku braku decyzji o dalszym odpłatnym korzystaniu z Aplikacji, Placówka traci możliwość korzystania z Aplikacji. W takiej sytuacji, Konto Placówki zostanie usunięte w ciągu 30 dni po zakończeniu Okresu Próbnego. Z tym dniem Umowę uważa się za rozwiązaną.

§ 6 Okresy Rozliczeniowe i płatności

 1. Po zakończeniu Okresu Próbnego, korzystanie z Aplikacji ma charakter odpłatny i odbywa się w ramach Okresów Rozliczeniowych.
 2. Podstawowym i domyślnym Okresem Rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy. Wynagrodzenie należne Administratorowi za korzystanie przez Placówkę z Aplikacji w miesięcznym Okresie Rozliczeniowym płatne jest z góry, w terminie 14 dni. od rozpoczęcia miesiąca kalendarzowego.
 3. Jeżeli Okres Rozliczeniowy rozpoczyna się w trakcie trwania miesiąca kalendarzowego, Okres Rozliczeniowy jest krótszy i kończy się wraz z zakończeniem miesiąca kalendarzowego. W takiej sytuacji, wynagrodzenie należne Administratorowi za Okres Rozliczeniowy obliczane jest proporcjonalnie do rzeczywistego czasu trwania tego Okresu Rozliczeniowego.
 4. Placówka ma możliwość wyboru rocznego Okresu Rozliczeniowego. W tym zakresie ustalenia czynione są indywidualnie z Administratorem. W przypadku wyboru rocznego Okresu Rozliczeniowego, wynagrodzenie należne Administratorowi płatne jest za rok z góry. Po zakończeniu rocznego Okresu Rozliczeniowego, automatycznie znajduje zastosowanie miesięczny Okres Rozliczeniowy, chyba że w ramach indywidualnych ustaleń pomiędzy Placówką a Administratorem, Placówka ponownie dokona wyboru rocznego Okresu Rozliczeniowego.
 5. Wysokość wynagrodzenia należnego Administratorowi zależna jest od liczby dzieci, które Placówka może obsługiwać za pośrednictwem Aplikacji. Stawka wynagrodzenia ustalana jest zawsze indywidualnie. W przypadku rocznego Okresu Rozliczeniowego, Placówka może uzyskać określony rabat w ramach indywidualnych ustaleń z Administratorem.
 6. W przypadku miesięcznego Okresu Rozliczeniowego, opóźnienie w płatności wynagrodzenia za co najmniej dwa pełne Okresy Rozliczeniowe uprawnia Administratora do zawieszenia świadczonych usług oraz wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Płatność wynagrodzenia odbywa się poprzez przelew bankowy na konto bankowe wskazane w zakładce „Abonament” w Aplikacji.
 8. Placówka wyraża zgodę na doręczanie jej faktur drogą elektroniczną, na adres e-mail przypisany do Konta.

§ 7 Czas trwania i rozwiązanie Umowy

 1. Zgodnie z § 3 ust. 4 Regulaminu, Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 2. Każda ze stron może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie ze skutkiem na koniec obowiązującego w danej chwili Okresu Rozliczeniowego (za wyjątkiem wypowiedzenia w trakcie trwania okresu Okresu Próbnego, które odnosi skutek natychmiastowy), składając drugiej stronie stosowne oświadczenie, w tym również za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, Umowa ulega rozwiązaniu wraz z końcem Okresu Rozliczeniowego, w którym Umowa została wypowiedziana.
 3. Ponadto, Administrator może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacjach, o których mowa w § 4 ust. 10 oraz § 6 ust. 6 Regulaminu, a Placówka w sytuacji, o której mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu.
 4. Rozwiązanie Umowy skutkuje usunięciem konta Placówki w Aplikacji. Usunięcie Konta spowoduje nieodwracalną utratę dostępu do treści zgromadzonych w ramach Konta.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Prawa do Aplikacji oraz jej elementów tekstowych, graficznych oraz elementów aplikacji programistycznych generujących i obsługujących Aplikację, przysługują Administratorowi.
 2. Placówka nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 3. W ramach Aplikacji oraz w Serwisie mogą być dostępne treści, co do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom niż Administrator, w szczególności treści, o których mowa w § 7 Regulaminu.
 4. Administrator poucza niniejszym Placówkę, że dalsze rozpowszechnianie treści, co do których Placówce nie przysługują prawa autorskie, bez stosownego zezwolenia podmiotu uprawnionego, może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Administrator podkreśla niniejszym, że mocą Umowy nie przenosi jakichkolwiek praw do Aplikacji ani nie udziela licencji w przedmiocie Aplikacji Placówce, za wyjątkiem licencji w zakresie niezbędnym do instalacji Aplikacji w wersji mobilnej oraz korzystania z niej.

§ 9 Odpowiedzialność

 1. Administrator zapewnia całodobowy dostęp do Serwisu oraz Aplikacji, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do stosowania przerw konserwacyjnych lub modernizacyjnych. O każdej planowanej przerwie Administrator powiadomi Placówkę na adres e-mail przypisany do Konta z co najmniej 24 godzinnym. wyprzedzeniem.
 3. Administrator zapewnia wsparcie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Wszelkie awarie i usterki można zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres kontakt@inso.pl. Administrator deklaruje czas reakcji na zgłoszenie nieprzekraczający 24 godzin. Czas reakcji nie jest tożsamy z czasem niezbędnym do rozwiązania zgłoszonego problemu. 4. Administrator dołoży starań by wszystkie problemy rozwiązywać w możliwie najkrótszym czasie, ale nie składa w tym zakresie żadnych gwarancji Placówce.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec Placówki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn wynikających z: 1.) przerw w dostawie usługi lub niedostępności Serwisu lub Aplikacji, które będą niezależne od Administratora lub będących następstwem zdarzeń, których Administrator przewidzieć nie mógł, 2.) niepoprawnego funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji niezależnego od Administratora, w szczególności będącego wynikiem problemów leżących po stronie operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej,
  3.) dostępu do kont funkcjonujących w ramach Aplikacji przez osoby nieautoryzowane ze względu na okoliczności leżące po stronie Placówki, 4.) niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci przez Placówkę: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych, 5.) działań i zaniechań Placówki, w tym w szczególności z korzystania przez Placówkę z Serwisu lub Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub przyjętymi zwyczajami, 6.) siły wyższej.
 5. Niezależnie od powyższych wyłączeń odpowiedzialności, w razie uznania jakiejkolwiek odpowiedzialności Administratora związanej z Aplikacją lub Serwisem, odpowiedzialność ta jest ograniczona do wysokości zapłaconego uprzednio przez Placówkę wynagrodzenia z tytułu korzystania z Aplikacji.
 6. Administrator zapewnia dostępność świadczonych usług na poziomie nie mniejszym niż 99,8% w miesiącu. Określona w ten sposób dostępność nie dotyczy sytuacji, o których mowa w ust. 4 pkt 1, 2 lub 6 powyżej oraz przerw konserwacyjnych, o których mowa w ust. 2 powyżej. W przypadku niedostępności przez czas dłuższy niż deklarowany, Placówce przysługuje prawo do rekompensaty pieniężnej w wysokości 100 zł za każdą godzinę niedostępności przekraczającą określony powyżej limit. Skorzystanie z prawa do rekompensaty wymaga zgłoszenia przez Placówkę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, każdej niedostępności usług. Rekompensata zostanie zastosowana poprzez zmniejszenie wartości najbliższej faktury opłacanej przez Placówkę.

§ 10 Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z Serwisem lub Aplikacją mogą być kierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@inso.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane pozwalające na identyfikację Placówki, szczegóły dotyczące reklamacji oraz żądania z nią związane.
 3. Administrator ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 30 dni liczonym od daty doręczenia reklamacji Administratorowi.

§ 11 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Placówki (jeżeli informacje dotyczące Placówki mają w ogóle charakter danych osobowych, zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych), Przedstawiciela Placówki, Pracowników oraz ewentualnie innych Użytkowników, którzy kontaktują się z Administratorem.
 2. W stosunku do danych osobowych Pracowników, Administrator występuje jako podmiot przetwarzający, o którym mowa w art. 28 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych i przetwarza te dane na polecenie Administratora, którym to poleceniem jest wprowadzenie danych osobowych Pracownika do Aplikacji. Szczegółowe zasady powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarte są w załączniku nr 1 do Regulaminu.
 3. Dane osobowe Placówki, Przedstawiciela Placówki lub innego Użytkownika przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne: 1.) zawarcie i wykonanie Umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przy czym w przypadku Przedstawiciela Placówki podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f, polegający na wykonaniu Umowy łączącej Administratora z Placówką, 2. 2.) obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z Umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  3.) obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 4.) realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. W przetwarzaniu danych osobowych, na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, biorą udział następujące podmioty: biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym przetwarzane są dane osobowe, inni podwykonawcy, jeżeli świadczone przez nich usługi wiążą się z dostęp do danych osobowych.
 5. Dane osobowe przekazywane są do urzędów skarbowych w związku z realizacją obowiązków rozliczeniowych nakładanych przez przepisy prawa. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz kancelariom prawnym, jeżeli zajdzie potrzeba skorzystania z pomocy prawnej wymagającej przekazaniu kancelarii danych osobowych.
 6. Dane identyfikacyjne i kontaktowe Placówki lub Przedstawiciela Placówki oraz korespondencja wymieniana w związku z Umową przechowywane są do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z Umowy. Dane zawarte w dokumentacji księgowej przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 7. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu lub zawarcia Umowy.
 9. Serwis oraz Aplikacja wykorzystują technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz Aplikacji. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Administratora z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie: 1.) Google Analytics, 2.) Facebook Pixel, 3.) Google Ads, 4.) YouTube.
 10. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://inso.pl/polityka-prywatnosci-placowki/.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Placówka zostanie poinformowana o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do Konta. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Placówka może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
 3. Wszelkie spory związane z Umową, Serwisem lub Aplikacją, będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby Administratora.
 4. Wszelkie oświadczenia związane z Umową mogą być składane za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że Regulamin wyraźnie zastrzega dla określonych oświadczeń inną formę pod rygorem nieważności.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 19 stycznia 2020 r.

Załącznik nr 1 - Zasady powierzenia danych osobowych

 1. Placówka powierza Administratorowi do przetwarzania dane osobowe Pracowników, rodziców oraz dzieci wprowadzane i gromadzone w ramach Aplikacji, w celu wykonania Umowy.
 2. Administrator zobowiązuje się, że nie będzie modyfikował, usuwał ani wykorzystywał powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych w jakikolwiek inny sposób niż na potrzeby świadczenia usług na rzecz Placówki. Ponadto, Administrator zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności w zakresie powierzonych mu do przetwarzania danych.
 3. Administrator oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.
 4. Na wniosek Placówki lub osoby, której dane dotyczą, Administrator wskaże miejsca, w których przetwarza powierzone dane.
 5. Administrator zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 6. Administrator oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Administrator, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Placówce poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.
 8. Administrator jest zobowiązany zawiadomić Placówkę o każdym podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych — nie później niż w terminie 24 (słownie: dwudziestu czterech) godzin od chwili powzięcia informacji o podejrzeniu naruszenia lub stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych. W zawiadomieniu, Administrator jest zobowiązany wskazać okoliczności zdarzenia, prawdopodobne przyczyny oraz środki, jakie zostały zastosowane w związku ze zdarzeniem w celu zminimalizowania negatywnych skutków — wraz z niezbędną dokumentacją. Administrator jest zobowiązany zapewnić Placówce możliwość uczestniczenia w wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia. Administrator jest zobowiązany udzielić wszystkich informacji oraz wyjaśnień, jak również podjąć wszelkie działania, które umożliwią Placówce wywiązanie się z obowiązku notyfikacyjnego wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Administrator, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Placówce wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Administrator po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Placówki, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych.
 11. Administrator udostępnia Placówce wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków związanych z powierzeniem przetwarzania danych oraz umożliwia Placówce lub audytorowi upoważnionemu przez Placówkę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji.
 12. Placówka kontroluje sposób przetwarzania powierzonych danych po uprzednim poinformowaniu Administratorowi o planowanej kontroli. Placówka lub wyznaczone przez nią osoby są uprawnione do wstępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane oraz do wglądu do dokumentacji związanej z przetwarzaniem danych. Placówka uprawniona jest do żądania od Administratora udzielenia informacji dotyczących przebiegu przetwarzania danych oraz udostępnienia rejestrów przetwarzania (z zastrzeżeniem tajemnicy przedsiębiorstwa Administratorowi).
 13. Administrator może powierzyć konkretne operacje przetwarzania danych osobowych w drodze umowy podpowierzenia innym podmiotom przetwarzającym, pod warunkiem uprzedniej akceptacji podprzetwarzającego przez Placówkę lub braku sprzeciwu. Zawierając Umowę, Placówka akceptuje następujących podprzetwarzających:

1.) Amazon Web Services EMEA SARL - w zakresie przechowywania danych na serwerze,

2.) Google Ireland Limited - w zakresie przechowywania danych na serwerach pocztowych,

3.) TIDIO LLC - w zakresie przetwarzania danych w ramach czatu.

 1. Powierzenie przetwarzania danych podprzetwarzającym spoza listy, o której mowa powyżej, wymaga uprzedniego zgłoszenia Placówce w celu umożliwienia wyrażenia sprzeciwu. Placówka może z uzasadnionych przyczyn zgłosić udokumentowany sprzeciw względem powierzenia danych konkretnemu podprzetwarzającemu. W razie zgłoszenia sprzeciwu Administrator nie ma prawa powierzyć danych poprzetwarzającemu objętego sprzeciwem, a jeżeli sprzeciw dotyczy aktualnego podprzetwarzającego, musi niezwłocznie zakończyć podpowierzenie temu podprzetwarzającemu. Wątpliwości co do zasadności sprzeciwu i ewentualnych negatywnych konsekwencji Administrator zgłosi Placówce w czasie umożliwiającym zapewnienie ciągłości przetwarzania.
 2. Dokonując podpowierzenia, Administrator ma obowiązek zobowiązać podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Administratorowi wynikających z niniejszej umowy, z wyjątkiem tych, które nie mają zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia.
 3. Placówka ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Administratorowi za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z umową.
 4. Administrator odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił obowiązków, które nakłada umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Placówki lub wbrew tym instrukcjom.