Dokumentacja

Plan Nadzoru na rok 2022/2023 - o czym warto pamiętać?

W zeszłym roku wprowadzono zmiany w przepisach dotyczących nadzoru pedagogicznego. Główną zmianą było wprowadzenie zamiast ewaluacji – kontroli. Nadzór sprawowany jest tylko w formie kontroli i wspomagania. W tym artykule dowiesz się m.in. jakie są zadania dyrektora, co można poddać kontroli oraz co powinien zawierać plan. Przedstawimy także 5 istotnych wskazówek dla dyrektora. Zapraszamy do lektury.

Zadania Dyrektora

Dyrektor może sprawować nadzór w 2 formach:

 • kontrola,
 • wspomaganie

1. Przeprowadzenie kontroli – w zakresach:

 • ocena przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola 
 • kontrola stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

2. Zapewnienie wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań.

Jak dotychczas zadania z nadzoru pedagogicznego dyrektor będzie realizował w oparciu o:

 • analizę dokumentacji przebiegu nauczania,
 • obserwacje zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, i innych zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola
Wymienione działania należy ująć w planie nadzoru pedagogicznego. Powinien on również zawierać tematykę i terminy przeprowadzania kontroli. Natomiast dyrektor powinien poinformować nauczycieli o zawartych w planie zadaniach i czynnościach kontrolnych.

Zaplanowanie kontroli w roku szkolnym 2022/2023 ściśle wiąże się z:

 • przejrzeniem aktualnie obowiązujących przepisów,
 • sprawdzeniem w protokołach zebrań rady pedagogicznej, kiedy ostatni raz nauczyciele byli informowani o wprowadzonych w przepisach zmianach,
 • dokonaniem dokładnej analizy wniosków wynikających z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku ubiegłym,
 • ustaleniem, którzy nauczyciele i w ramach jakiej tematyki byli objęci kontrolą w roku ubiegłym.

Kontrola wynikająca z nadzoru - przykłady

 1. Działania podejmowane w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej oraz zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju (art. 44 ustawy Prawo oświatowe).
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • przestrzeganie zasady dobrowolnego korzystania z pomocy – informowanie rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
 • planowanie udzielania pomocy we współpracy z rodzicami dziecka,
 • sposoby udzielania pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem,
 • prowadzenie obserwacji pedagogicznej,
 • analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne),
 • ocenianie efektywności udzielonej pomocy i formułowanie wniosków dotyczących dalszych działań,
 • prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli i specjalistów udzielających dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 1. Organizacja procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i wychowania:
 • wykorzystywanie przez dzieci wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej w zabawie i w sytuacjach zadaniowych,
 • tworzenie przez nauczycieli sytuacji zachęcających dzieci do podejmowania różnorodnych aktywności,
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych służących eliminowaniu zagrożeń oraz wzmacnianiu właściwych zachowań dzieci,
 • rozpoznawanie możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowe oraz sytuacji społecznej każdego dziecka i wykorzystywanie informacji w działaniach edukacyjnych,
 • angażowanie rodziców w działania przedszkola,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym.


Co powinien zawierać plan?

1. Tematykę i terminy przeprowadzania kontroli – kontrola w celu oceny:

 • przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki,
 • stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły lub placówki

2. Zakres wspomagania nauczycieli w realizacji ich zadań,
3. Plan obserwacji.

Ponadto powinien uwzględniać: 

 • podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023
 • wniosków z nadzoru pedagogicznego za rok poprzedni
Przypominamy, że plan nadzoru pedagogicznego należy opracować i przedstawić na zabraniu rady pedagogicznej do 15 września.

Kierunki realizacji polityki oświatowej

W tym roku Minister Edukacji i Nauki ustalił następujące kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

 1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.
 2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.
 4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.
 5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.
 6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.
 7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
 8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
 9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

Wskazówki dla dyrektora

 1. Dyrektor decyduje o zawartości planu.
  Dyrektor może ująć w planie nadzoru każde zagadnienie. Bowiem w myśl przepisów rozporządzenia działania planowe i doraźne powinny wynikać z potrzeb przedszkola
 1. Dyrektor decyduje o metodach i narzędziach do pozyskiwania danych.
  Jak dotychczas, to dyrektor decyduje także o metodach i narzędziach do pozyskiwania danych. W zależności od formy nadzoru mogą to być m.in.: arkusze obserwacji zajęć, ankiety do uczniów/nauczycieli/rodziców, arkusze badania dokumentacji.
Dyrektor powinien zapewnić także metody i narzędzia do ewentualnej pracy zdalnej.
 1. Dyrektor powinien uwzględnić uwarunkowania przedszkola.
 2. Dyrektor powinien uwzględnić bezpieczeństwo psychiczne i zdrowotne.
 3. Dyrektor powinien ustosunkować się do uwarunkowań – np. stan epidemii czy wojna w Ukrainie i dzieci uchodźców.


Podstawa Prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1551) - § 5, § 23.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2020 r. poz. 2198).
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1618).

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
08
-
09
-
2022

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu