Kadra

Nagroda specjalna dla nauczycieli w 2023 roku

Jakie warunki musi spełniać nauczyciel, aby otrzymać nagrodę specjalną w roku 2023? Jaka jest rola dyrektora i jakie dane należy wprowadzić i sprawdzić w SIO? Na te pytania odpowie poniższy artykuł.

Nagroda specjalna dla nauczycieli w 2023 roku

Zgodnie z ustawą dotyczącą realizacji budżetu na rok 2023 oraz innych aktów prawnych, nauczyciele mają przewidzianą możliwość otrzymania nagrody specjalnej w wysokości 1125 zł. Nagroda ta przysługuje wszystkim nauczycielom, którzy spełniają następujące kryteria:

 • Muszą być zatrudnieni w szkole, przedszkolu lub placówce w dniu 20 września 2023 r.
 • Nie mogą przebywać w tym okresie na urlopie bezpłatnym.

Oznacza to, że wszyscy nauczyciele, którzy są zatrudnieni w wymienionych placówkach w określonym dniu i nie korzystają wówczas z urlopu bezpłatnego, są uprawnieni do otrzymania tej specjalnej nagrody finansowej.

W uzasadnieniu do projektu ustawy o modyfikacji przepisów dotyczących realizacji budżetu na rok 2023 oraz innych aktów prawnych znajduje się informacja, że rok 2023 jest rokiem obchodów 250. rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej. W związku z tą wyjątkową okazją zaproponowano przyznanie nauczycielom zatrudnionym w dniu 20 września 2023 r. w:

 • przedszkolach,
 • innych formach wychowania przedszkolnego,
 • szkołach,
 • placówkach edukacyjnych,

specjalnej nagrody w wysokości 1125 zł (brutto), aby uczcić 250. rocznicę utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dodatkowo nagrodę specjalną w wysokości 1125 zł otrzymają także osoby, które zostały objęte przepisami art. 15 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, i są zatrudnione w przedszkolach, szkołach lub innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty, nawet jeśli nie pełnią funkcji nauczycieli. 

Art. 15. Prawo oświatowe

Zatrudnienie w placówce publicznej osoby niebędącej nauczycielem.

 1. W uzasadnionych przypadkach w przedszkolu publicznym może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
 2. W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty, a w przypadku szkoły artystycznej – ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć.
 3. Osobę, o której mowa w ust. 2, zatrudnia się na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240), z tym że do tej osoby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć edukacyjnych nauczycieli oraz ustala się jej wynagrodzenie nie wyższe niż 184% kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Organy prowadzące szkoły mogą upoważniać dyrektorów szkół, w indywidualnych przypadkach, do przyznawania wynagrodzenia w wyższej wysokości.
 4. Osoba, o której mowa w ust. 2, może być zatrudniona w szkole, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela. W celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w art. 10 nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, osoba ta, przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązana przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 5. Przepisy ust. 2–4 stosuje się odpowiednio do placówek artystycznych, placówek, o których mowa w art. 2 zakres systemu oświaty pkt 8, dla uczniów szkół artystycznych i placówek doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, z tym że zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem wyraża minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
 6. Przepisy ust. 2–4 stosuje się również w przypadku zatrudnienia osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego, z tym że zatrudnienie tej osoby następuje za zgodą organu prowadzącego, a w przypadku szkoły artystycznej – za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Nagrody nie będą przysługiwać pracownikom pełniącym rolę asystenta/pomocy nauczyciela, niezależnie od posiadanych kwalifikacji uprawniających ich do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela. Liczy się posiadane w umowie stanowisko.

Co z placówkami niepublicznymi?

Nagroda będzie wypłacona również nauczycielom i pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w:

 • publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego,
 • przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz szkołach niepublicznych i niepublicznych szkołach artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych,
 • publicznych innych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego, oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego,
 • w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
 • publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych,
 • publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym.

W treści ustawy zostało określone, że nauczyciele, którzy są na bezpłatnym urlopie przez cały okres od 1 września 2023 r. do 20 września 2023 r., nie będą uprawnieni do otrzymania nagrody specjalnej.

Zatrudnienie w kilku placówkach równocześnie

W ustawie zostało uwzględnione istotne ograniczenie, mówiące, że nagroda może być przyznana tylko jeden raz. W sytuacji nauczycieli, którzy pracują w co najmniej dwóch placówkach, zastosowane zostaną przepisy określające, w której z tych placówek zostanie wypłacona kwota nagrody w wysokości 1125 zł.

Poniżej przedstawiamy te zasady wypłacania:

Sytuacja 1:
W przypadku nauczyciela, który jednocześnie pracuje w kilku szkołach, nagrodę w wysokości 1125 zł otrzyma ta szkoła, w której nauczyciel był zatrudniony w dniu 20 września 2023 r. na największym etacie.

Sytuacja 2:
W przypadku nauczyciela, który w dniu 20 września 2023 r. pozostaje w kilku miejscach zatrudnienia, przy jednakowym wymiarze czasu pracy, nagrodę wypłaci szkoła, w której zatrudnienie zostało nawiązane wcześniej. W sytuacji, gdy wszystkie stosunki pracy rozpoczęły się tego samego dnia, nagrodę przyznaje szkoła, w której nauczyciel pracuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony.

Sytuacja 3:
Nauczyciel, który w dniu 20 września 2023 r. jest zatrudniony w kilku miejscach, przy jednakowym wymiarze czasu pracy i przy identycznej podstawie prawnej zatrudnienia, otrzyma nagrodę od szkoły o niższym numerze w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych spośród tych, w których pracuje.

Nagroda specjalna dla nauczycieli ma zostać wypłacona w terminie do dnia 14 października 2023 r.

Co zrobić, by otrzymać nagrodę?

Proponowane przepisy nie wymagają, aby nauczyciele składali wnioski o otrzymanie nagrody specjalnej. To oznacza, że nagroda zostanie automatycznie wypłacona nauczycielom, którzy spełniają kryteria uprawniające do jej przyznania.

Przyznawanie nagrody nauczycielom nie będzie opierać się na subiektywnym uznaniu. Ani dyrektor szkoły, ani organ prowadzący szkołę nie będzie miał możliwości odebrania nauczycielowi tej jednorazowej nagrody specjalnej.

System SIO, a nagroda dla nauczycieli

Dane nauczycieli uprawnionych do otrzymania nagrody zostaną zaczerpnięte przez Ministerstwo Edukacji i Nauki z Systemu Informacji Oświatowej, a przygotowana na ich podstawie kalkulacja zostanie przekazana do Ministerstwa Finansów. Jeżeli nauczyciel, zatrudniony do 20 września, nie zostanie przez dyrektora wpisany do systemu do 27 września 2023 r. nie otrzyma nagrody.

By poprawnie zarejestrować nauczyciela w Systemie Informacji Oświatowej, należy wpisać nie tylko dane osobowe, ale także podstawę prawną zatrudnienia, stopień awansu zawodowego, tygodniowy wymiar zajęć tzn. pensum, obowiązki oraz stanowisko, w przeciwnym razie dane nauczyciela nie zostaną zaczytane do raportu i nagroda nie będzie mogła zostać takiej osobie wypłacona.

Dyrektor musi zatem do 27 września wprowadzić wszystkie wymagane dane do SIO.

Dodatkowo w strefie pracownika w SIO w zakładce raporty: raporty SIO2 rok 2023/2024 jest dostępny wstępny raport „Nauczyciele uprawnieni do nagrody w dniu 20.09.2023”. Dyrektor powinien sprawdzić, czy nauczyciele zatrudnieni w jego placówce uprawnieni do otrzymania nagrody znajdują się w powyższym raporcie. Jeżeli nauczyciel nie jest wykazany w raporcie, należy sprawdzić, czy w SIO zostały poprawnie wprowadzone dane, szczególnie ważne są: aktywna umowa i uzupełniony tygodniowy wymiar zajęć. W razie stwierdzenia błędu należy dany błąd poprawić lub uzupełnić. Jeżeli wszystkie dane są wprowadzone poprawnie, a nauczyciel nie jest ujęty we wstępnym raporcie oznacza to, że został wskazany do nagrody w innej placówce.

§ Podstawa Prawna

Ustawa z 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586).

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
25
-
09
-
2023

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu