Zarządzanie przedszkolem

Kalendarz dyrektora przedszkola na I półrocze

Początek nowego roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim kolejne obowiązki dyrektora przedszkola. Aby nowy okres szkolny przebiegł bez zakłóceń, nauczyciele, jak i dyrektorzy rozpoczynają organizację pracy na kolejne 10 miesięcy. Pomocnym, w intensywnym okresie pracy przedszkola, może stać z całą pewnością kalendarz dyrektora przedszkola.

Poniżej prezentujemy kalendarz dyrektora przedszkola obejmujący najważniejsze obowiązki dyrektora przedszkola w I półroczu roku szkolnego.

WRZESIEŃ

1 WRZEŚNIA - rozpoczęcie zajęć w roku szkolnym 2020/2021.

PRZEŁOM SIERPNIA I WRZEŚNIA - podpisanie umów o pracę/aktów mianowania z nowymi nauczycielami.

DO 15 WRZEŚNIA - 14 dni od rozpoczęcia działalności przedszkola w nowym roku szkolnym, złożenie przez nauczycieli kontraktowych i mianowanych, wniosków o rozpoczęcie stażu na wyższy stopień awansu zawodowego.

DO 15 WRZEŚNIA – przedstawienie na zebraniu rady pedagogicznej przedszkola planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021.

WRZESIEŃ - przydzielenie nauczycielom, którzy rozpoczynają staż w roku szkolnym 2020/2021 opiekunów stażu (nauczyciela opiekuna).

DO 21 WRZEŚNIA – odebranie od nauczyciela stażysty planu rozwoju zawodowego.

DO 30 WRZEŚNIA – udzielenie pracownikom niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

DO 30 WRZEŚNIA – wprowadzenie zmian do arkusza organizacji pracy przedszkola.

WRZESIEŃ - zebranie wniosków, oświadczeń i zgód od rodziców np. upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, zgody na wykorzystanie wizerunku dziecka, zgoda na udział dziecka w zajęciach dodatkowych, wniosku/zgody na objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

WRZESIEŃ - identyfikacja dzieci potrzebujących pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ustalenie harmonogramu działań nauczycieli w zakresie diagnozowania dzieci, ustalenie harmonogramu zadań nauczycieli i specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

PAŹDZIERNIK

PAŹDZIERNIK – zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego nauczycieli / nauczyciela albo zwrócenie go nauczycielowi do nałożenia poprawek wraz z pisemnymi uwagami.

14 PAŹDZIERNIKA - przyznanie i wypłacenie nagrody dyrektora nauczycielom oraz przyznanie i wypłacenie nagrody dyrektora dla pracowników niepedagogicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

DO 31 PAŹDZIERNIKA – dyrektor może w przedszkolu rozpocząć inwentaryzację.

DO 5 PAŹDZIERNIKA – przekazanie do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne, opłacenie składek ZUS za dany miesiąc.

DO 20 PAŹDZIERNIKA – przekazanie miesięcznej informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON). Przekazanie kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego.

PAŹDZIERNIK – przekazanie do GUS sprawozdanie Z-03 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za okres od początku roku do końca II kwartału roku. Przekazanie do GUS sprawozdanie Z-05.

WAŻNE!

W przypadku przedszkoli publicznych:

Do 10 PAŹDZIERNIKA - przekazanie informacji miesięcznej sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych. Przekazanie informacji kwartalnej sprawozdanie budżetowe: RB-50 – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, RB-34S – z wykonania dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów. Przekazanie informacji kwartalnej sprawozdania budżetowe: Rb-Z – o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji, Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych.

LISTOPAD

DO 5 LISTOPADA – przekazanie do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne, opłacenie składek ZUS za dany miesiąc.

DO 20 LISTOPADA - przekazanie miesięcznej informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON). Przekazanie kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego.

DO 30 LISTOPADA – dokonanie przeglądu BHP przed zimą.

WAŻNE!!!

W przypadku przedszkoli publicznych:

DO 10 LISTOPADA - Przekazać miesięczne sprawozdania Rb-27S oraz Rb-28S.

GRUDZIEŃ

DO 5 GRUDNIA – przekazanie do ZUS deklarację rozliczeniową i imienne raporty miesięczne, opłacenie składek ZUS za dany miesiąc.

DO 20 GRUDNIA - przekazanie miesięcznej informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez teletransmisję danych w formie dokumentu elektronicznego (PFRON). Przekazanie kwoty pobranych miesięcznych zaliczek na podatek na rachunek urzędu skarbowego.

DO 22 GRUDNIA – przygotować projekt planu finansowego przedszkola na następny rok.

GRUDZIEŃ- wykonać czynności z prowadzeniem kontroli zarządczej – wyznaczenie celów i zadań przedszkola na kolejny rok kalendarzowy.

GRUDZIEŃ - przygotowanie placówki do pracy w okresie zimowym.

GRUDZIEŃ – organizacja imprez grudniowych dla dzieci i rodziców, nauczycieli, pracowników np. Mikołajek, Jasełek, spotkania opłatkowego.

WAŻNE!!!

W przypadku przedszkoli publicznych:

DO 10 GRUDNIA - Przekazać miesięczne sprawozdania: Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych.

STYCZEŃ

2 STYCZNIA - zapoznać nauczycieli i pracowników niepedagogicznych z planem urlopów wypoczynkowych na rok 2021.

STYCZEŃ – TERMIN WSKAZANY PRZEZ DYREKTORA - przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków wynikających z sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola w pierwszym półroczu.

STYCZEŃ – TERMIN WSKAZANY PRZEZ DYREKTORA – kontrola aktualności badań lekarskich nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych.

STYCZEŃ- TERMIN WSKAZANY PRZEZ DYREKTORA – kontrola aktualności szkoleń BHP nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

LUTY

DO 28 LUTEGO - przeszkolenie wszystkich pracowników przedszkola w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

DO 28 LUTEGO - sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych.

WAŻNE!!!

W przypadku przedszkoli publicznych i niepublicznych:

W TERMINIE USTALONYM PRZEZ KURATORA OŚWIATY- złożenie do kuratora oświaty wniosków o nadanie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Szczegółowe informacje znajdziecie w:

KURATORIUM OŚWIATY ( strona internetowa) – zgodne z regionem działania przedszkola – na stronach Kuratoriów warto monitorować aktualne informacje o zmianach prawnych

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ (strona internetowa) - https://www.gov.pl/web/edukacja

§ Podstawa Prawna

Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Data publikacji wpisu:
31
-
07
-
2020

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu