Dotacje i subwencje

Dotacja celowa na realizację remontu i inwestycji w szkołach i przedszkolach - szczegóły wniosków, kryteria

Wystartował nowy program Ministra Edukacji i Nauki ukierunkowany na realizację inwestycji w szkołach i placówkach niesamorządowych. Wsparcie w formie dotacji celowej mogą otrzymać podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych. W artykule piszemy o tym, jak składać wnioski, co powinny zawierać oraz jakie są niezbędne kryteria do spełnienia.

Z dniem 27 maja 2022 r. na podstawie ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wprowadzono do ustawy o finansowaniu zadań oświatowych art. 75a i 75b Minister może udzielić dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji związanych z:

 • realizacją programów inwestycyjnych podejmowanych w celu realizacji polityki oświatowej państwa,
 • zakupem nieruchomości oraz budową lub dostosowaniem obiektów, niezbędnych dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek,
 • wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.

Inwestycje należy rozumieć jako: zakup nieruchomości, budowę lub dostosowaniem obiektów oraz ich wyposażenie.

Składanie wniosków

Wnioski o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu będą składane do ministra w terminie do 30 kwietnia. Po terminie 30 kwietnia danego roku można składać wnioski pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie.

Jednocześnie przewidziano przepis przejściowy na rok 2022, zgodnie z którym wniosek o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, lub remontu mogą złożyć podmioty niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w terminie do dnia 31 października 2022 r., a termin rozpatrzenia tych wniosków będzie wynosił 14 dni, tak aby było możliwe przyznanie dotacji celowej jeszcze przed końcem roku 2022.

Wnioskodawca wypełnia wniosek na formularzu załączonym do komunikatu: Wzór wniosku o finansowanie/dofinansowanie remontu oraz Wzór wniosku o finansowanie/dofinansowanie inwestycji

Za dzień złożenia wniosku uznaje się dzień, w którym wniosek wypełniony i podpisany został złożony przez wnioskodawcę i przesłany na adres elektronicznej skrzynki podawczej Ministra i wnioskodawca otrzymał urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Wniosek - co powinien zawierać?

 1. Inwestycja związana z budową obiektów niezbędnych dla rozwoju przedszkola, szkoły lub placówki - do wniosku należy dołączyć m.in.
 • dokument poświadczający przez wnioskodawcę prawa własności do nieruchomości gruntowej albo prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości, na której będzie realizowana inwestycja.
 1. Inwestycja związana z zakupem nieruchomości - do wniosku należy dołączyć m.in.

 • dokument poświadczający posiadanie przez sprzedającego prawa własności do nieruchomości budynkowej lub prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej - w przypadku, gdy prawo to nie wynika z założonej księgi wieczystej lub w przypadku, gdy dana nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej,
 • dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości,
 • kosztorys szczegółowy i ogólny inwestycji
 1. Inwestycja związana z wyposażeniem - do wniosku należy dołączyć m.in.
 • dokument lub oświadczenie wskazujące aktualny numer księgi wieczystej nieruchomości budynkowej, w której jest prowadzone przedszkole, szkoła lub placówka - w przypadku, gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości
 • dokument poświadczający posiadanie przez wnioskodawcę prawa upoważniającego wnioskodawcę do użytkowania nieruchomości budowlanej na cele związane z prowadzeniem przedszkola, szkoły lub placówki - 
w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości
 • kosztorysy
 1. Inwestycja związana z dostosowaniem obiektu (mremont) - do wniosku należy dołączyć m.in.
 • pozwolenia właściwego konserwatora zabytków na realizację inwestycji lub remontu.
 • dokumenty poświadczające prawo własności wnioskodawcy do nieruchomości

Kryteria do spełnienia

 1. założenia i cel jakiemu ma służyć inwestycja oraz znaczenie tej inwestycji dla rozwoju przedszkoli, szkół lub placówek, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania – w przypadku inwestycji,
 2. zakres i cel jakiemu ma służyć remont, z uwzględnieniem realizowanych zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania – w przypadku remontu;
 3. przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji lub remontu;
 4. deklarowany sposób zabezpieczenia inwestycji i deklarowany termin trwałości inwestycji – w przypadku inwestycji.

Jeśli wniosek nie spełnia wymagań, wnioskodawca zostanie wezwany do usunięcia braków formalnych. Termin: 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

§ Podstawa Prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz.U. 2022 r. poz. 1540 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania, przekazywania, rozliczania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji remontów i inwestycji (Dz.U. 2022 r. poz. 1739);

§ Podstawa Prawna

Patrycja Hajtek-Pachoń
Specjalista ds. pedagogicznych w Inso
Data publikacji wpisu:
13
-
10
-
2022

Umów darmową prezentację i sprawdź lepszy sposób organizacji pracy w Twoich placówkach

lub zadzwoń 799 394 372

Dziękujemy! Formularz został wysłany poprawnie.
Oops! Nie udało się wysłać wiadomości

Ostatnie wpisy

Zobacz, jakie tematy poruszaliśmy ostatnio na naszym blogu