Regulamin

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Usługodawca – Inso Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Inso Sp. z o.o., ul. Jońca 22, Limanowa, NIP: 7372219307
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która zawarła bądź może zawrzeć zgodnie z Regulaminem umowę z Usługodawcą
 3. Strony – Usługobiorca oraz Usługodawca, który świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy
 4. Usługa – dostęp do Systemu w formie abonamentu
 5. System – program udostępniony przez Usługodawcę, dostępny za pośrednictwem przeglądarki komputerowej, pod adresem: app.inso.pl
 6. Aplikacja mobilna – oprogramowanie dostępne na smartfony oraz tablety z systemami Android oraz iOS, udostępnione i zarządzane przez Usługodawcę
 7. Abonament – ustalona przez Usługodawcę opłata pobierane od Usługobiorcy za dostęp do systemu przez określony czas
 8. Pakiet – zbiór funkcjonalności Systemu do których dostęp otrzyma Usługobiorca
 9. Cennik – strona informacyjna zawierająca podstawowe informacje o wysokości Abonamentu oraz dostępnych Pakietach, widoczna pod adresem https://inso.pl/cennik.
 10. Placówka – przedszkole lub żłobek, które zostało dodane do systemu i jest z jego poziomu zarządzane
 11. Użytkownik – każda z osób posiadająca dostęp do systemu i aplikacji mobilnej, mogąca się do niego zalogować za pomocą adresu e-mail i hasła
 12. Pracownik – Użytkownik, który otrzymał dostęp do systemu (bądź części jego funkcjonalności) od Usługobiorcy
 13. Rodzic – Użytkownik, który otrzymał dostęp do systemu od Usługobiorcy, w którym znajdzie informacje na temat przypisanego mu dziecka.
 14. Dziecko – dziecko uczęszczające do Placówki Usługodawcy, dodane do Systemu

§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegających na udostępnianiu Systemu służącego do zarządzania Placówkami takimi jak żłobki i przedszkola, w tym między innymi generowaniu rozliczeń, zarządzanie grupami, dziećmi, listami obecności, pracownikami oraz służący do wymiany informacji z rodzicami.
 2. W celu korzystania z systemu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:  
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. W celu zwiększenia wygody korzystania z Systemu na urządzeniach mobilnych Usługodawca udostępnia również Aplikacje mobilne na platformy z systemem:
  1. Android w wersji 4.1 lub nowszej, dostępną w sklepie Google Play
  2. iOS w wersji 9.0 lub wyższej, kompatybilną z urządzeniami iPhone, iPad i iPod touch, dostępną w sklepie App Store
 4. Dostęp do Systemu możliwy jest po wybraniu Pakietu i opłaceniu Abonamentu według stawki z Cennika, chyba że Usługobiorca ustalił inną stawkę z Usługodawcą.
 5. W przypadku chęci sprawdzenia i przetestowania Systemu przez Usługobiorcę Usługodawca zobowiązuje się udostępnić nieodpłatnie wersję testową na okres 30 dni, chyba że strony ustalą inaczej.
 6. Usługodawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat od Usługobiorcy oraz innych użytkowników korzystających z systemu: Pracowników, Rodziców.
 7. Użytkownik ma świadomość że system może zawierać dane osobowe i inne chronione materiały, dlatego zobowiązany jest do zabezpieczenia adresu e-mail oraz hasła do Systemu przed dostępem osób nieuprawnionych.

§ 3
Rejestracja

 1. Usługobiorca może zgłosić chęć skorzystania z systemu za pomocą formularza umieszczonego na stronie Usługodawcy bądź za pomocą kontaktu mailowego.
 2. Po zweryfikowaniu danych i wyborze Pakietu Usługodawca stworzy testowe konto użytkownika na okres co najmniej 30 dni i przekaże dane Usługobiorcy.
 3. Usługobiorca przy pierwszym logowaniu zostanie poproszony o akceptację warunków regulaminu. Jego akceptacja jest konieczna w celu dalszego korzystania z systemu.
 4. Po zakończeniu ustalonego okresu próbnego Usługodawca skontaktuje się z Usługobiorcą w celu ustalenia warunków dalszej współpracy, a następnie w przypadku jej nawiązania prześle stosowne informacje dotyczące uiszczenia opłaty za Abonament.
 5. W przypadku końca okresu Abonamentu usługodawca każdorazowo będzie kontaktował się z Usługobiorcą w celu jego przedłużenia i dokonania opłaty.
 6. W przypadku braku chęci przedłużenia Abonamentu dostęp do systemu zostanie zablokowany wraz z końcem jego trwania.
 7. Konta Pracowników mogą zostać stworzone jedynie przez Usługodawcę bądź innego użytkownika o określonych uprawnieniach (wcześniej również stworzonego przez usługodawcę). Wówczas pracownik na podany adres e-mail otrzyma dane do logowania do konta.
 8. Konta Rodziców mogą zostać założone przez Pracowników bądź samego Usługodawcę. Do założenia konta może również zostać wygenerowany specjalny kod dostępu, wówczas rodzic dokonuje rejestracji samodzielnie, na stronie https://app.inso.pl/register podając otrzymany kod i swoje dane: imię i nazwisko, adres e-mail.
 9. Pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta i dokonane na nim zmiany ponosi jego właściciel.
 10. Użytkownicy nie mogą korzystać z innych kont Użytkowników i udostępniać swojego konta osobom trzecim, co powoduje spore naruszenie bezpieczeństwa.
 11. Z chwilą rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę jego danych osobowych, danych osobowych Pracowników, Dzieci oraz Rodziców na potrzeby świadczenia usługi dostępu do Systemu. Przetwarzanie odbywa się na zasadach opisanych w Polityce Prywatności: https://inso.pl/polityka-prywatnosci/

§ 4
Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Systemu.
 2. Usługodawca oświadcza, że ze swojej strony dołoży wszelakich starań w celu zapewnienia ciągłego dostępu do Systemu oraz poprawnego funkcjonowania.
 3. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Systemu.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikom i przekazu danych w związku z korzystaniem z Systemu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Systemu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail [email protected] W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Systemu. Usługodawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 5
Prawa własności intelektualnej

 1. Użytkownik oświadcza, że ma prawo do publikacji zamieszczanych przez siebie zdjęć, filmów i innych treści w systemie. Ponadto oświadcza, że osoby, których wizerunek znajduje się na nich wyraziły zgodę na jego publikację w Systemie a przesyłane treści nie naruszają przepisów obowiązujące prawa, w tym autorskich praw majątkowych, prawa wizerunku, prawa prywatności, patentów oraz znaków towarowych i prawa do prywatności.
 2. Wszystkie materiały umieszczane przez Użytkowników systemu dostępne są tylko dla innych określonych użytkowników Systemu Usługodawcy. 
 3. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przesyłanych danych oraz zabezpieczenia ich przed dostępem osób niepowołanych.
 4. W pozostałych przypadkach dotyczących praw autorskich, zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 15 kwietnia 2017r., poz. 880).

§ 6
Odstąpienie Konsumenta od umowy

 1. Usługobiorca, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Usługobiorca musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Usługobiorcy wszystkie otrzymane od Usługobiorcy płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. 

§ 7
Dane osobowe i pliki cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem https://inso.pl/polityka-prywatnosci/ 

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zmian w regulaminie wszyscy Użytkownicy otrzymają stosowne powiadomienie z prośbą o zaakceptowanie nowej wersji Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji nowej treści regulaminu, Użytkownik przestaje mieć możliwość korzystania z systemu. Usługobiorcy przysługuje również prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz zwrot opłat za korzystanie z Systemu za okres proporcjonalny do okresu pozostałego do wygaśnięcia umowy. Zwrot opłaty nastąpi w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 10 stycznia 2019 roku.

Zacznij już dziś!

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie korzyści daje inso, skontaktuj się z nami!