Blog
#Wczesne wspomaganie rozwoju

WWR – zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

11 kwietnia 2019

Terapia dziecka


Aby zorganizować ten typ oddziaływań, placówka musi spełnić kilka kryteriów. Jednym z nich jest zatrudnienie odpowiednio wykfalifikowanej kadry. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powoływany jest dla każdego przyjętego dziecka. Nad pracą teamu nadzór sprawuje dyrektor ośrodka lub inna, wyznaczona przez niego osoba – tzw. koordynator. W skład zespołu wchodzą specjaliści odpowiednio dobrani do potrzeb rozwojowych dziecka. Mogą to być:

1. Pedagog posiadający kwalifikacje do pracy z daną niepełnosprawnością, odpowiednio dla dziecka:

 • z niepełnosprawnością intelektualną lub zagrożonego niepełnosprawnością intelektualną – oligofrenopedagog,
 • niesłyszącego lub z uszkodzonym słuchem – surdopedagog,
 • niewidomego lub z uszkodzonym narządem wzroku – tyflopedagog,
 • z niepełnosprawnością ruchową, chorobą przewlekłą – pedagog specjalny o specjalizacji terapeutycznej,
 • z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, ze spektrum autyzmu – pedagog posiadający przygotowanie do pracy z tą dysfunkcją,

Każdy pedagog specjalny i pedagog pracujący we wczesnym wspomaganiu musi mieć uprawnienia do pracy terapeutycznej z małymi dziećmi, co w istocie sprowadza się do konieczności ukończenia studiów z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju. 

2. Psycholog posiadający uprawnienia do pracy w zespole wczesnego wspomagania rozwoju

3. Logopeda

4. Inni specjaliści, tacy jak:

 • neurologopeda, 
 • fizjoterapeuta, 
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • animaloterapeuta (dogoterapeuta, hipoterapeuta, felinoterapeuta itd.)
 • arteterapeuta
 • oraz inni terapeuci, których oddziaływania są wskazane w terapii małego dziecka oraz jego rodziny.

Opinia o wczesnym wspomaganiu dziecka

Każdy ze specjalistów winien realizować zalecenia wynikające z opinii o wczesnym wspomaganiu dziecka. Są to oczywiście odpowiednio dobrane odziaływania o charakterze terapeutycznym dostosowane do aktualnych (zmieniających się) potrzeb oraz możliwości rozwojowych dziecka. Równie istotnym elementem pracy każdego terapeuty wczesnego wspomagania rozwoju jest wspieranie rodziny podopiecznego. W zależności od zaburzeń dziecka mogą to być np.:

 • pomoc w organizacji życia rodzinnego z dzieckiem o specjalnych wyzwaniach rozwojowych
 • pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i opiekuńczych względem dziecka
 • instruktaż pracy z dzieckiem w domu
 • rozmowy wspierające
 • wskazywanie innych sposobów pomocy dziecku (pomoc instytucjonalna, społeczna 
  i inne)

Praca zespołu poza oczywistą terapią dziecka i rodziny, powinna polegać 
na wzajemnej współpracy. Dotyczy to wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, ciągłej wymiany spostrzeżeń oraz wskazówek dotyczących terapii. 

Celem nadrzędnym pracy terapeutycznej jest wszechstronny rozwój jednostki. Najpełniej cel można osiągnąć dzięki holistycznemu wsparciu jednostki oraz rodziny. 


Autor:

Aneta Trzópek-Golonka


Źródła:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci