Pozyskiwanie funduszy dla przedszkoli i żłobków

21 lutego 2020
Porady i wskazówki

Założenie przedszkola lub żłobka to przedsięwzięcie, które jest marzeniem wielu osób, szczególnie tych, blisko związanych z pedagogiką, nie tylko przedszkolną czy wczesnoszkolną. Edukacja przedszkolna, opieka nad dziećmi do lat 3, wyrównywanie szans edukacyjnych, wyrównywanie szans w dostępie do zajęć dodatkowych, terapeutycznych i specjalistycznych oraz godzenie życia zawodowego z prywatnym, to istotne kierunki naszego kraju, ale także Unii Europejskiej. Obecnie, aby zrealizować marzenie o własnych placówkach, możemy skorzystać zarówno z unijnego wsparcia, jak i tego „naszego” – rządowego.

W przypadku przedszkoli publicznych i otrzymania przez nie dofinansowania z funduszy europejskich, niezbędna jest ścisła współpraca i konsultacje z organami prowadzącymi, czyli urzędami miast czy urzędami gmin, pod które podlega placówka. Przedszkola niepubliczne, prywatne mogą starać się o środki samodzielnie, dzięki osobie prowadzącej. Bardzo pomocne na początku drogi w pozyskiwaniu środków z dofinansowań są punkty informacyjne, które odpowiedzą na fundamentalne pytania, w tym, jaka forma wsparcia jest dla nas najbardziej korzystna.

Dotacje pochodzące z Unii Europejskiej

W tym artykule skupimy się na dwóch funduszach oferowanych przez Unię Europejską, z których możemy uzyskać środki finansowane na otwarcie nowej placówki wychowania przedszkolnego czy też nowej placówki opieki nad dziećmi do lat 3. A zatem, godne naszej uwagi są:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 2. Europejski Fundusz Społeczny

O wsparcie oprócz JST, mogą starać się także: przedsiębiorcy i pracodawcy, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe. Programy oferują szeroki wykaz celów na które, można spożytkować otrzymane dofinansowanie, np. na rozbudowę, modernizację, prace adaptacyjne pomieszczeń przedszkoli i żłobków, wyposażenie i adaptację placu zabaw oraz bezpiecznej nawierzchni, na doskonalenie zawodowe kadry przedszkolnej i żłobkowej, organizację zajęć dodatkowych w placówce (rytmika, zajęcia sportowe, artystyczne, koła zainteresowań), zatrudnienie specjalistów, w tym terapeutów z różnymi specjalizacjami. Jest o co walczyć, gdyż środki dostępne w ramach naboru w konkursach, można przeznaczyć na:

  1. “stworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami” - OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE
  2. rozszerzenie oferty już istniejących przedszkoli o dodatkowe zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z niepełnosprawnościami, poprzez np. zatrudnienie kadry specjalistycznej - OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE
  3. podniesienie u dzieci w wieku przedszkolnym tzw. kompetencji kluczowych oraz uniwersalnych, przez co należy rozumieć umiejętności: matematyczne i przyrodnicze, posługiwania się językiem obcym, posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK), uczenia się itd. Warto wiedzieć, że otrzymane fundusze z dofinansowania możemy przeznaczyć na wyposażenie sal, aby te umiejętności w trakcie zajęć rozwijać - OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE
  4. doskonalenie kadry zatrudnionej w przedszkolu, innymi słowy projekt pomoże nam sfinansować koszty organizacji szkoleń nauczycieli i specjalistów, z zakresu np. pedagogiki specjalnej - OŚ PRIORYTETOWA WIEDZA I KOMPETENCJE
  5. utworzenie nowych miejsc żłobkowych, w tym też dostosowanych do dzieci ze stwierdzonymi deficytami - OŚ PRIORYTETOWA – RYNEK PRACY

Powyższe informacje z łatwością odnajdziemy w zapisach regulaminowych ogłaszanych konkursów. W regulaminach konkursu znajdziemy także szczegółowe wytyczne dotyczące grup docelowych w projekcie, czyli osób, które będą uczestnikami naszego projektu, wskazówki, jak przeprowadzić diagnozę tychże osób, a w uproszczeniu, czy na terenie naszej gminy bądź miasta zachodzi potrzeba otwarcia nowej placówki przedszkolnej, czy żłobkowej.

Warto zapoznać się z zapisami regulaminów, gdyż to one stanowią jasne kryteria wyboru wniosku o dofinansowanie do udzielenia wsparcia przez Instytucje Pośredniczące. Poniżej przedstawiamy linki do regulaminów konkursów w ramach poddziałania 10.1.2. oraz poddziałania 8.5. w województwie małopolskim. Mimo że są to konkursy, które zakończyły nabór wniosków, to mogą nas klarownie ukierunkować w tworzeniu wniosku w naborach jesiennych bieżącego roku.

https://www.rpo.malopolska.pl/download/85%20Aneks%20II/00Regulamin_konkursu_8.5-_aneks_nr_2.pdf https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/skorzystaj/ogloszenia-o-naborach/RPMP-10-01-02-IP-01-12-010-19/Regulamin_konkursu_10.1.2.pdf

Wymogiem bezwzględnym, który należy spełnić w każdym projekcie przedszkolnym czy żłobkowym jest uwzględnienie w treści wniosku o dofinansowanie perspektywy i sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Są to tzw. standardy obligatoryjne, które obejmują potrzeby osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w szczególności osób z niepełnosprawnością ruchową, niewidomych i słabowidzących, głuchych i słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną, z zaburzeniami lub chorobami psychicznymi, z trudnościami komunikacyjnymi. Jest to bardzo ważna sfera, każdego wniosku aplikacyjnego. Musi on uwzględniać wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji, które obejmują 6 standardów. Wobec tego, w trakcie redagowania naszego pomysłu w projekcie, należy zastosować standard adekwatny do planowanego wsparcia, przy czym może zaistnieć konieczność zastosowania więcej niż jednego standardu. Dlatego też, warto przed złożeniem wniosku w generatorze, upewnić się, czy nasz projekt zawiera konieczne minimum w tym względzie. Poniżej link do dokumentu, który można stać się bardzo pomocny, przy tworzeniu wniosku:

https://power.wup-krakow.pl/download/power/o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/wytyczne-w-zakresie-realizacji-zasady-rownosci-szans-i-niedyskryminacji-oraz-zasady-rownosci-szans-kobiet-i-mezczyzn/2018-04-05/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf

W aktualnym harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na rok 2020 (wersja obowiązująca od 31 grudnia 2019 r. https://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/harmonogram-naboru-wnioskow) łatwo odnajdziemy informacje na temat planowanych na ten rok konkursów. I tak, w III i IV kwartale tego roku, możemy się spodziewać otrzymania możliwości dofinansowania na tworzenie żłobka z Priorytetu 8. RYNEK PRACY Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym - A. wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach B. tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna oraz na otwarcie przedszkola z Priorytetu 10. WIEDZA I KOMPETENCJE Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR- A. tworzenie nowych miejsc przedszkolnych lub dostosowanie istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami B. rozszerzenie oferty dodatkowej ośrodków wychowania przedszkolnego, w tym pod kątem wsparcia dzieci z niepełnosprawnościami.

Przydatne informacje możemy łatwo odszukać pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ Znajdziemy tutaj usystematyzowane wiadomości o zasadach działania funduszy, zapoznamy się z prawem i dokumentami, ale także znajdziemy adresy punktów informacyjnych oraz zawiadomienia o szkoleniach i konferencjach.

Dotacje z budżetu Państwa

Od kilku lat nasze państwo świadczy wsparcie finansowe także z budżetu państwa, z tzw. programu ,,Maluch“, który "dofinansowuje wydatki związane z powstawaniem żłobków i klubików dziecięcych". Dotacja, którą możemy otrzymać to aż 80% kosztów zaplanowanych przez nas we wniosku (kalkulacji oraz ofercie konkursowej, programie inwestycyjnym, opisie zadania do realizacji), z naszej strony będzie wymagany tylko wkład własny w wysokości 20% ujętych w kalkulacji wydatków. W programie można wziąć udział także, gdy placówka dostała już wsparcie ze środków unijnych, jednak warto pamiętać w tym przypadku, że zarówno Instytucja Pośrednicząca, jak i koordynatorzy programu rządowego, mogą od wymagać zestawienia podziału kosztów, jakie finansujemy z dwóch źródeł. Powinny one zostać jasno i przejrzyście rozdzielone, na te które są finansowane z Unii, i na te które opłacamy z Programu. W takiej sytuacji pożądane jest, aby wykazać brak podwójnego finansowania działań w obrębie projektu. Mówiąc prościej – nie możemy sfinansować w naszej placówce jednej rzeczy zarówno z dofinansowania unijnego, jak i z Malucha.

Z dofinansowania w 2020 roku mogą skorzystać:

a) gminy, powiaty i województwa- czyli jednostki samorządu terytorialnego, które wykazują potrzebę społeczności lokalnej w utrzymaniu i rozwoju miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (moduł 1a i b oraz 2): b) osoby fizyczne - pracodawcy oraz podmioty współpracuje z pracodawcami, c) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, w tym np. uczelnie (moduł 3). d) podmioty inne niż jst- pracodawcy, przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym miejsc dla dzieci ze stwierdzonymi deficytami, niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki. (moduł 4).

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.

Zainteresowani treściami OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA FINANSOWE WSPIERANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ROZWOJU INSTYTUCJI OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 „MALUCH+” mogą skorzystać z publikacji wydanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Szczegółowe informacje można uzyskać w ministerstwie: https://www.gov.pl/web/rodzina/maluch-2022

Placówki opieki nad dziećmi do lat 3, szczególnie te prywatne, mogą również starać się o dotację celową z budżetu gminy, przyznawaną na każde dziecko objęte opieką.

Jednakże musimy mieć na uwadze, że wysokość i zasady ustalania dotacji „żłobkowej” określa rada gminy, wydając stosowną uchwałę. Pamiętajmy o tym, że żłobki są to placówki pełniące całodniową opiekę nad dzieckiem – mimo to nie podlegają one obowiązkowym dotacjom, są dotowane przez gminy tylko i wyłącznie dobrowolnie. Pozwalają na to przepisy, bowiem przyznanie dotacji zależy tylko i wyłącznie od budżetu gminy. Uzasadnienie takie stanu rzeczy znajdziemy choćby w Art. 60 ustawy żłobkowej - ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, który stanowi:

a) Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów oraz osoby, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 (prowadzące działalność dziennego opiekuna na własny rachunek), mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy, b) wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały, c) w uchwale może zostać określone, że dotacja może zostać przyznana również na dzieci zamieszkałe na terenie innej gminy niż gmina przyznająca dotację.

(Dz.U.2020.0.326 t.j. - Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, art. 60 - Dotacja celowa na dziecko objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna).

Warto o tym pamiętać, w trakcie planowania nowej placówki żłobkowej. Jedynym dobrym rozwiązaniem w trakcie zakładania nowej placówki żłobkowej jest przeprowadzenie wywiadu, czy w danym urzędzie gminy, na terenie, której ma powstać nasz wymarzony żłobek, zaplanowana jest dotacja przeznaczona na utrzymanie opieki nad dziećmi do lat 3. Podstawę prawną co do realizacji opieki żłobkowej można przeanalizować, pod podanym linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000603

##Podsumowanie

Mimo złożoności wniosków aplikacyjnych i czasem zawiłych zapisów regulaminowych warto aplikować o środki z funduszy europejskich czy rządowych, ponieważ dzięki nim naprawdę możemy stworzyć placówki o najwyższych standardach świadczonych usług. Z doświadczenia wiemy, że środki pochodzące z projektów unijnych, mocno nadbudowują realizację założonych celów. To dzięki takim wsparciom finansowym powstają wspaniałe budynki przedszkolne i żłobkowe, zaadaptowane na najwyższym poziomie, nie tylko pod względem wykończeniowym, ale także tym związanym z wyposażeniem. To dzięki tym funduszom możemy zrealizować marzenie o wspaniałej i wyszkolonej kadrze, o nowych technologiach zainstalowanych w salach, o nowoczesnym placu zabaw dostosowanym do każdej potrzeby, nawet do potrzeb dzieci z dysfunkcjami. To dzięki nim, można stworzyć miejsca, jak z bajki, ku radości naszej, jak i naszych przyszłych/aktualnych podopiecznych.

Wypróbuj inso bezpłatnie,
przez 14 dni
Załóż bezpłatne konto
Katarzyna Matląg
Ekspert Inso ds. edukacji wczesnoszkolnej i zarządzania placówką
Najnowsze w tej kategorii
Inso - dziecinnie proste zarządzanie przedszkolem i żłobkiem
Przekonaj się jak inni, że Twoja praca z pomocą systemu Inso będzie o wiele prostsza.
Załóż bezpłatne konto